TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở Việt Nam”

Hoạt động ngoại thương có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế ở các nước cũng như ở Việt Nam. Sự chuyển hướng kinh tế đối ngoại giữa các tổ chức kinh doanh trong nước và các tổ chức và cá nhân nước ngoài đã tạo cho ngành ngọai thương Việt Nam gặt hái được những kết qủa đáng mừng. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi nền kinh tế thế giới có nhiều biến chuyển tích cực, hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và hoạt động ngọai thương nói riêng ngày nay. | Hợp Dồng Mẫu Trong Buôn Bán Quốc Tế. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG MẪU TRONG ĐÀM PHÁN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM Sinh viên Bùi Thị Thanh Mai Lớp A1 - Chuyên ngành 9 Khoá 38 Giáo viên hướng dẫn PGS NGƯT-Vũ Hữu Tửu HÀ NỘI- 2003 1 SV- Bùi Thị Thanh Mai - A1- CN9 Hợp Dồng Mẫu Trong Buôn Bán Quốc Tế. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG MẪU 5 1 Định nghĩa về hợp đồng mẫu sự ra đời và phát triển của hợp đồng mẫu 5 2 Lĩnh vực áp dụng hợp đồng mẫu 6 3 Ngôn từ trong hợp đồng mẫu 7 CHƯƠNG II NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG MẪU CÁC HỢP ĐỒNG MẪU TRONG BUÔN BÁN 12 QUỐC TẾ I. Điều khoản tên hàng. 12 II. Điều khoản số lượng. 13 1. Chỉ tiêu số lượng và cách biểu thị của nó 2. Phương pháp xác định trọng lượng III. Điều khoản bao bì 17 1. Phương pháp quy định chất lượng của bao bì 2. Phương thức cung cấp bao bì 3. Phương thức xác định gía cả của bao bì IV. Điều khoản về phẩm chất 19 1. Tên điều khoản và các phương pháp xác định phẩm chất 2. Phạm vi chênh lệch cho phép về phẩm chất 3. Trạng thái hàng hoá V. Điều khoản giao hàng 26 1. Điều kiện cơ sở giao hàng 2. Thời gian giao hàng 3. Địa điểm giao hàng 4. Phương thức giao hàng 5. Thông báo giao hàng 6. Những qui định khác về việc giao hàng VI. Điều khoản vận tải 34 VII. Điều khoản giá cả và thanh toán 35 2 SV- Bùi Thị Thanh Mai - A1- CN9 Hợp Dồng Mẫu Trong Buôn Bán Quốc Tế. 1. Đồng tiền của hợp đồng 2. Giá cả của hợp đồng 3. Một số vấn đề về việc thanh toán VIII. Điều khoản pháp lý 42 1. Luật điều chỉnh hợp đồng 2. Trường hợp bất khả kháng 3. Chế tài 4. Giải quyết tranh chấp MỘT SỐ HỢP ĐỒNG MẪU TRONG BUÔN BÁN 47 QUỐC TẾ 1. Hợp đồng về ngũ cốc 47 2. Hợp đồng ngũ cốc London 54 CHƯƠNG III VIỆC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG MẪU Ở VIỆT NAM 59 I Việc sử dụng hợp đồng mẫu ở Việt Nam 59 1. Các doanh nghiệp Việt Nam với việc soạn thảo hợp 59 đồng mẫu. 2. Yêu cầu của việc thống nhất soạn thảo hợp đồng mẫu 63 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.