TAILIEUCHUNG - SỰ THẦN KỲ ĐÔNG Á BÊN THỀM THIÊN NIÊN KỶ

Đối với Đông Á, Những năm 90 của thế kỷ này là thời kỳ thu hút sự chú ý đặc biệt, theo nghĩa đen của từ này, và dường như cũng báo một điềm xấu sẽ xảy ra như một câu tục ngữ nổi tiếng của Trung Quốc đã dự báo. Thập kỳ này bắt đầu bằng một dấu hiệu tích cực với hầu hết các quốc gia trong khu vực có tốc độ tăng trưởng cao. Tăng trưởng nhanh kéo dài trong 5 năm và bắt đầu chững lại từ năm 1996 với sự tăng chậm của xuất. | SUY NGẪM LAI SỤ THẪN KY ĐÔNG A Sách tham khao JOSEPH E. STIGLITZ VA SHAHID YUSUF Biên tập Người dịch VU CƯƠNG HOANG thanh Dương Hiệu đính VU CƯƠNG Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nối - 2002 Oxford University Press Oxford New York Athens Auckland Bangkok Bogota Buenos Aires Calcutta Cape Town Chennai Dar es Salaam Delhi Florence Hong Kong Istanbul Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Mumbai Nairobi Paris Sao Paulo Singapore Taipei Tokyo Toronto Warsaw va càc công ty chi nhành tai Berlin Ibadan 2001 Ngân hang Tai thiết va Phat triển quốc tế Ngân hàng Thế giói and Development The World Bank 1818 H Street . Washington . 20433 Hoa Kỳ Do Oxford University Press Inc ân hanh. 198 Madison Avenue New York . 10016 Oxford la thuóng hiếu đa đàng kỳ cua Oxford University Press. Giu moi ban quyến. Khống đuóc phep tai chế luu trũ trong cac hế thống co thế phuc hối hoàc truyến tai bât kỳ phân nao trong ân phâm nay ỏ bât kỳ dang nao va theo bât kỳ hình thUc nao du la điến tu có giói sao chup ghi âm hay nhung cach khac khi khống co su cho phep tu truóc cua Oxford University Press. Thiết kế bìa va thiết kế bến trong Naylor Design Washington . Lam tai Hoa Kỳ In lân đâu vao thang Sau 2001 Cac phat hiến diến giai va kết luân đuợc trình bay trong nghiến cứu nay hoan toan thuốc vế cac tac gia va khống phan anh du theo bât kỳ khía canh nao quan điếm cua Ngân hang Thế giói cac tố chuc truc thuốc cac thanh viến cua Ban Giam đốc Ngân hang cung nhu nhung nuóc ma ho đai diến. Cac đuóng biến giói mau sàc tến goi va cac thống tin khac ỏ bât kỳ ban đố nao trong cuốn sach nay đếu khống phai la phan quyết cua Ngân hang Thế giói vế địa vị phap lỳ cua bât kỳ lanh thố nao hoàc viếc ung hố hay châp nhân nhung đuóng biến giói nhu vây. LỜI NHÀXUẢTBẢN Trong những năm 90 của thế kỷ XX khu vực Đông A được cả thế giói đăc biết chủ ỷ vì sự tăng trượng chưa tưng co của no. Vợi tôc đô tăng trượng kinh tế cao liến tuc trong nhiếu năm Đông A được nhiếu ngưói nhăc đến như môt hiến tượng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.