TAILIEUCHUNG - Exercises in Modern English Grammar

Tham khảo sách 'exercises in modern english grammar', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Exercises in Modern English Grammar A. C. CaaKaH Ot aBTopa npegnaraeMaa BaweMy BHuMaHuro KHura Exercises in Modern English Grammar npegcmaBnaem coSo yaeSHoe nocoSue no cucmeMamuaecKOMy Kypcy rpaMMamuKu coBpeMeHHoro aHmu cKoro a3biKa. Mgea HanucaHua KHuru BO3HuKna b cba3u c meMu HocmanbruaecKuMu ayBcmBaMu KOTopbie ucnbimbiBarom MHorue npenogaBamenu aHrnui icKoro A3bixa npu ynoMuHaHuu yaeSHuKa Exercises in Modern English Grammar aBTopaMu KOToporo aBnanucb . KpyTuKOB . Ky3bMuHa . PaSuHOBua u Ha KomopoM Bbipocno He ogHO noKoneHue yaumene aHrnui icKoro a3biKa b Poccuu. flaHHoe yaeSHoe nocoSue npegHa3HaaeHO gna cmapwexnaccHuKOB xenaro ux noBTopuTb 3aKpenuTb u pacmupumb me Sa3OBbie 3HaHua b aHrnuncKOM rpaMMaTuKe xomopbie ohu no-nyaunu b cpegHen WKone. Oho Moxem Sbimb ycnewHO ucnonb3OBaHO cmygeHmaMu BToporo u TpeTbero KypcoB aKynbmemoB aHrnui icKoro a3biKa. Bonbrnyro noMO b KHura Moxem OKa3aTb TaKxe yaumenaM cpegHux i ixon ruMHa3uM u Konnegxe pa3nuaHbix nogromoBumenbHbix KypcoB. He Sygyau yBa3aHHbiM hu c ogHuM yaeSHuKOM nocoSue Moxem ruSKO coaemambca c nroSbiM Sa3ucHbiM KypcoM aHrnui icKoro a3biKa ucnonb3yeMbiM b yaeSHOM npoqecce. YaeSHoe nocoSue coctout u3 gByx pa3genoB Mop onoruu u CuHTaKcuca Bxnroaaroi ux b ceSa ynpaxHeHua aHanumuaecKoro mpeHupoBoaHoro u mBopaecKoro xapaKTepa. Bonbrnoe aucno KOMMyHuKamuBHO opueHTupoBaHHbix 3agaHun gaem yaa uMca B03M0xH0cmb BbiBecmu b peab nonyaeHHbie 3HaHua u HaBbixu. OcoSoe BHuMaHue ygenaemca ynpaxHeHuaM conoc-TaBuTenbHoro xapaKTepa n03B0naro uM Bcxpbimb cy ecmBeHHbie pa3nuaua b ynompeSneHuu paga rpaMMamuaecKux aBneHun b aHmu cKOM u pyccKOM a3biKax. B yaeSHuKe ompaxeHbi HOBe rnue aBneHua u meHgeHquu BO3Huxi iue b cucmeMe aHrnuMcKoro a3biKa Ha pySexe Tbicaaenemui i. Kaxgbii i pa3gen 3aBepwaemca pagoM mecmoBbix 3agaHun garo ux B03M0xH0cTb npoBepuTb ypoBeHb 3HaHu . B nocoSuu gaHbi Knroau k mecmoBbiM 3agaHuaM maK KaK ux Hanuaue gaem B03M0xH0cmb ocy ecmBumb caMOKOHmponb u caMO KoppeKquro nonyaeHHbix 3HaHu . flaHHoe yaeSHoe nocoSue

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.