TAILIEUCHUNG - Xoá file rác trong windows bằng tay không

Xoá file rác trong windows bằng tay không Máy tính của bạn càng ngày càng chậm? Bạn nghĩ máy nhiễm virus và đã dùng rất nhiều phần mềm để quét virus mà vẫn không ăn thua? Bạn đã thử dọn dẹp rác trong windows lần nào chưa? Nếu bạn chưa từng làm điều này, thì nguyên nhân rất có thể là có quá nhiều file rác dư thừa. Bài viết này sẽ giúp bạn xoá file rác trong windows một cách thông dụng nhất. . | w r C 1 r . 1 1 Ù . 1 1 V Xoá file rác trong windows băng tay không Máy tính của bạn càng ngày càng chậm Bạn nghĩ máy nhiễm virus và đã dùng rất nhiều phần mềm để quét virus mà vẫn không ăn thua Bạn đã thử dọn dẹp rác trong windows lần nào chưa Nếu bạn chưa từng làm điều này thì nguyên nhân rất có thể là có quá nhiều file rác dư thừa. Bài viết này sẽ giúp bạn xoá file rác trong windows một cách thông dụng nhất. Cách thứ nhất bạn cho hiện các file ẩn của hệ thống bằng cách vào My Computer - Chọn menu Tools - Folder Options chọn View. Trong Hidden files and folders bạn chọn Show hidden files and folders bỏ chọn ở Hide extensions for known file types và Hide protected operating system files Recommended . SETUP Dr Local Dtík c Calculating Disk Cleanup Scanning Office Setup Files ý Disk Cleanup is calculating how much space you will be able to free on LOCAL DISK E J. This may take a few minutes to complete. Cancel Hình 1 Bạn vào C Documents and SettingsAdministratorApplicationDataMicrosoftO fficeRecent và xoá toàn bộ file trong đó. Các file đó đều là shortcut của các file doc excel ppt html access gần nhất được mở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.