TAILIEUCHUNG - Bảng công cụ sap2000

GIÁO TRÌNH TỰ HỌC SAP 2000 VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 | TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CÁU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH PHAN hai nỌidung 1. PHU LUC A BANG cong cu cUa SAP 2000 CƯA SO LAM việc SAP 2000 TÍNH NANG vA cAc biếu tương trong SAP 2000 2. PHU LUC B GIAO diện Đồ họa trong SAP 2000 BAO GồM tAt cA cong cu vA cAch sư dung cAc lệnh trong SAP 2000 3. PHU LUC C CAI ĐẠT SAP 2000 HƯƠNG DAN CÁCH cAi đạt SAP 2000 THIẾT KÊ VƠI Sự TRƠ GIUP cUa máy tính 221 BIẾN SOẠN TU sách STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH PHU LUC A BANG CONG CỤ SAP 2000 Cửa so làm việc cua Sap2000. Tính năng và tác dụng cua các biểu tượng Icon trong Sap 2000 BIÊU TựỢNG TÊN BIÊU TựỢNG TÍNH NANG VA TAC DUNG New Model New Model Tao mo hình kết càu mới DỊáịịHl i o Ịũpen .SDB File Open. SDB Mở một mo hình đa co. Save Model Save Model Lửu mo hình o ra ệ UnDo Undo Huy bo mọt lênh trửớc no THIET KE VỚI Sự TRỢ GIUP CUA MAY TÍNH 222 BIÊN SOẠN TU SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH BIÊỦ TựỢNG TÊN BIÊỦ TựỢNG TÍNH NANG VA TAC DUNG ReDo Redo Huy bo một lệnh sau no -2d -X- _ỀJ _ Refresh Window 1 Refresh Window Lam tươi cửa so man hình Window ộ l _L L@ JS Lock Unlook Model Lock Unlock Model Mở tat sơ đồ kết cấu Ẽ J Run Analysis Run Analysis Chay chương trình L_d Rubber Band Zoom Rubber Band Zoom Phong to mọt vung kết cấu J J9 Restore Full Viewl Restore Full View Xem toan bo man hình 22 Restore PreviousZoom Restore Previous Zoom Phuc hoi cưa so nhìn trươc đo 3-d Zoom In One Stepl Zoom In One Step Phong to BS 3-d xy Zoom Out One Stepl Zoom Out One Step Thu nho ja B p-d 1 Pan Pan Di chuyen man hình rjJOj 1 3-dJ- xy X 3D View 3D View Hien thị vật the 3 chieu 3-d xy xz 5 2DView 2D View Hien thị vạt the trong mặt phang X-Y hay r - e xy 1 xz yz 1 ỐÌ 12D View 1 2D View Hien thị vât the trong mat phang X-Z hay R-Z xz yz Ai 1 r 12D View 2D View Hien thị vât the trong mat phang Y-Z e-Z yz tfaj 2m JỄ_ Perspective Toqqlel Perspective Toggle Doi sang

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.