TAILIEUCHUNG - Những nghiên cứu phát triển của EDI

Viện Phát triển kinh tế (EDI) do Ngân hành thế giới thành lập năm 1955 để đào tạo các quan chức quan tâm tới lập kế hoạch phát triển, hoạch định chính sách, phân tích đầu tư và thực hiện dự án ở các nước đang phát triển thành viên. Hiện nay rất nhiều hoạt động của EDI chú trọng tới phân tích chính sách kinh tế vĩ mô và kinh tế khu vực. | NHŨNG NGHIÊN cúu PHÁT TRIEN CỦA EDI Kiềm chế tham nhũng Hướng tới một mô hình cho việc xây dựng sự toàn vẹn quốc gia Biên tập Rick Stapenhurst và Sahr J. Kpundeh Ngân hàng Thế giới Washington . Những nghiên cứu phát triển khác của EDI theo thứ tự xuất bản Ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng bài học từ những thất bại ngân hàng toàn cầu gần đây Biên soạn Gerard Caprio con William C. Hunter George G. Kaufman và Danny M. Laipziger Tái cơ cấu doanh nghiệp và thất nghiệp trong các mô hình chuyển đổi Biên soạn Simon Commander Nghèo đổi ở Nga Chính sách công cộng và những đáp ứng tư nhân Biên soạn Jeni Klugman Tái cơ cấu doanh nghiệp và chính sách kinh tế ở Nga Biên soạn Simon Commander Qimiao Fan và Mark E. Schaffer Cung cấp cơ sở hạ tầng Sáng kiến tư nhân và Hàng hoá công cộng Biên soạn Ashoka Mody Thương mại công nghệ và cạnh tranh quốc tế Irfanul Haque Quản trị công ty trong những nền kinh tế chuyển đổi Kiểm soát nội bộ và vai trò của các ngân hàng Biên soạn Masahiko Aoki và Hyung-KiKim Thất nghiệp tái cơ cấu và thị trường lao động ở Đông u và Nga Biên soạn Simon Commander và Fabrizio Coricelli Giám sát và đánh giá các chương trình xã hội ở các nước đang phát triển Sổ tay dùng cho các nhà hoạch định chính sách quản lý và nghiên cứu Joseph Valadez và Michael Bamberger Bản quyền 1999 Ngân hàng quốc tế cho tái thiết và phát triển Ngân hàng Thế giới 1818 H Street . Washington . 20433 . Bản quyền được bảo vệ Sản xuất tại Mỹ In lần đầu vào tháng 2 năm 1999 Viện Phát triển Kinh tế EDI do Ngân hàng Thế giới thành lập năm 1955 để đào tạo các quan chức quan tâm tối lập kế hoạch phát triển hoạch định chính sách phân tích đầu tư và thực hiện dự án ở các nước đang phát triển thành viên. Hiện nay rất nhiều hoạt động của EDI chú trọng tới phân tích chính sách kinh tế vĩ mô và kinh tế khu vực. Thông qua nhiều khoá học các cuộc hội thảo các khoá đào tạo ngắn ngày nhiều trong số đó được tổ chức ở nước ngoài với sự hợp tác với các tổ chức địa phương EDI cố gắng trau dổi các kỹ

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.