TAILIEUCHUNG - Chương 3: TỔ CHỨC BỘ XỬ LÝ

Các quá trình thực hiện một lệnh máy: Quá trình này là một chu kỳ: Đọc lệnh – giải mã lệnh – thực thi lệnh và trải qua 5 giai đoạn: 1. Tìm – nạp lệnh từ bộ nhớ thanh ghi (IR). Thanh ghi con trỏ lệnh IP trỏ đến lệnh kế tiếp. 2. Xác định loại lệnh vừa nạp. Nếu lệnh có sử dụng dữ liệu trong bộ nhớ thì xác định nơi chứa dữ liệu. 3. Tìm – nạp các dữ liệu vào các thanh ghi bên trong bộ xử lý (nếu có). 4. Thi hành. | Kiến trúc máy tính Hợp ngữ Chương 3 TỔ CHỨC Bộ xử LÝ Nội dung I. Thưc hiên lênh máy bên trong bố xử lý II. Kiền trúc RISC vả kỹ thuât đường ống III. Ngắt guãng IV. Máy tính có lênh thât dải VLIW V. Máy tính Vectơ VI. Máy tính song song VII. Kiền trúc IA-64 Nguyên Thị Mỹ Dung - Khoa CNTT Quá trình thực hiện lệnh máy 2 a Quá trình đọc lệnh được mô tả bằng ngôn ngữ truyền thanh ghi RTL như sau Fetch MAR - PC - MBR - IR -CU PC PC 1 MS MAR MBR IR op_code Trong đó MAR Reg địa chỉ nhớ địa chỉ 1 vùng trong BNC PC Reg bộ đếm chương trình địa chỉ lệnh kế tiếp MBR Reg đệm nhớ lưu trữ tạm thời các lệnh hoặc dữ liệu nhận được từ bộ nhớ trong IR Reg lệnh mã toán hạng mã thao tác và toán hạng CU đơn vị điều khiển. Nguyên Thị Mỹ Dung - Khoa CNTT Chương 3 Tổ chức bộ xử lý I. Thực hiện lệnh máy bên trong bộ xử lý 1. Các quá trình thực hiện một lệnh máy Quá trình này là một chu kỳ Đọc lệnh - giải mã lệnh - thực thi lệnh và trải qua 5 giai đoạn 1. Tìm - nạp lệnh từ bộ nhớ thanh ghi IR . Thanh ghi con trỏ lệnh IP trỏ đến lệnh kế tiếp. 2. Xác định loại lệnh vừa nạp. Nếu lệnh có sử dụng dữ liệu trong bọ nhớ thì xác định nơi chứa dữ liệu. 3. Tìm - nạp các dữ liệu vào các thanh ghi bên trong bộ xử lý nếu có . 4. Thi hành lệnh. 5. Lưu kết quả vào vùng nhớ thích hợp. Trở lại B1 để thực hiện lệnh kế tiếp. Nguyễn Thị Mỹ Dung - Khoa CNTT 2 Quá trình đọc lệnh tt - MAR - PC sao chép nội dung thanh ghi đếm chương trình vào thanh ghi địa chỉ nhớ. - MS 20 - PC sao chép nội dung thanh ghi bộ đếm chương trình vào ô nhớ 20 trong bộ nhớ chính. - MBR - MS MAR sao chép nội dung ô nhớ từ thanh ghi địa chỉ nhớ vào thanh ghi đệm nhớ. Lưu ý - Lệnh hợp ngữ ADD DO A1 -Ngôn ngữ RTL DO - DO MS A1 cộng nội dung ô nhớ có địa chỉ là thanh ghi địa chỉ A1 với nội dung thanh ghi số liệu DO kết quả lưu vào thanh ghi DO. Nguyên Thị Mỹ Dung - Khoa CNTT 1 Kiến trúc máy tính Hợp ngữ Quá trình thực hiện lệnh máy 3 b Đường số liệu trong bộ xử lý Được mô tả dưới dạng lệnh như sau Fetch MAR PC PC PC 1 MBR - MS MAR l IR MBR cu -

TÀI LIỆU HOT