TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng và triển vọng hoạt động đầu tư thăm dò- khai thác dầu khí ở nước ngoài của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Thực trạng và triển vọng hoạt động đầu tư thăm dò- khai thác dầu khí ở nước ngoài của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam" trình bày nội dung qua 3 chương: chương 1 tổng quan hoạt động đầu tư thăm dò-khai thác dầu khí thế giới và Việt Nam, chương 2 tình hình hoạt động đầu tư thăm dò-khai thác dầu khí ở nước ngoài của tổng công ty dầu khí Việt Nam, chương 3 triển vọng và các giải pháp đẩy mạnh đầu tư thăm dò-khai thác dầu khí ở nước ngoài của tổng công ty dầu khí Việt Nam. | Thực trạng và triển vọng hoạt động đầu tư thăm dò- khai thác dầu khí ở nước ngoài của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam Mục lục Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ- KHAI THÁC DẦU KHÍ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 3 I. Những đăc diểm của hoạt đông thăm dò- khai thác dầu khí trên thế giới. 3 1. Dầu khí là nguồn tài nguyên quý không tái tạo được. 3 2. Tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí là hoạt đông có nhiều rủi ro mang tính mạo hiểm kinh tế. 5 3. Ngành công nghiệp Dầu khí đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn mà chủ yếu là ngoại tệ mạnh. 5 4. Ngành công nghiệp Dầu khí đòi hỏi áp dụng công nghệ cao. 7 5. Hoạt đông dầu khí mang tính quốc tế hoá cao. 8 II. Tình hình thăm dò- khai thác dầu khí trên thế giới. 9 1. Trữ lượng. 9 2. Tình hình thăm dò- khai thác dầu khí trên thế giới. 17 III. Hoạt đông thăm dò- khai thác dầu khí của Việt Nam. 21 1. Giai đoạn trước 1987. 21 2. Giai đoạn 1987 đến nay. 23 CHƯƠNG II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THĂM DÒ- KHAI THÁC DẦU KHÍ Ở NƯỚC NGOÀI CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM. 31 I. Giới thiệu về Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. 31 1. Sự hình thành của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. 31 2. Nhiệm cụ của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. 32 TRần Tiến Linh- Nhật 1- K38- KTNT 1 Thực trạng và triển vọng hoạt động đầu tư thăm dò- khai thác dầu khí ở nước ngoài của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 3. Các lĩnh vực hoạt động. 33 31. Lĩnh vực thượng nguồn. 33 . Lĩnh vực trung nguồn. 34 . Lĩnh vực hạ nguồn. 34 . Lĩnh vực dịch vụ dầu khí. 36 . Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ. 37 II. Thực trạng hoạt động đầu tư thăm dò- khai thác dầu khí ở nước ngoài của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. 37 1. Cơ sở pháp lý của hoạt động đầu tư thăm dò- khai thác dầu khí ở nước ngoài. 37 2. Tiềm lực kinh tế kĩ thuật của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. 43 3. Tình hình đầu tư thăm dò - khai thác dầu khí ở nước ngoài của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. 48 . Số dự án và vốn đầu tư. 48 . Khu vực đầu tư. 49 . Phương thức đầu tư. 52 III. Đánh giá hoạt động .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.