TAILIEUCHUNG - Luận văn: Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán Việt Nam

Một trong những mục tiêu chủ yếu của đảng và nhà nước ta khi xây dựng thị trường chứng khoán là nhằm tạo ra một kệnh huy động vốn trung và dài hạn mới nhằm phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, trong mục tiêu đó bao gồm cả việc huy động vốn từ bên ngoài. kinh nghiệm ở nhiều nước đang phát triển cho thấy thị trường chứng khoán đã đóng góp một vai trò lớn trong việc thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài. | MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI NÓI CHƯƠNG I LÝ LUẬN VỀ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUA THỊ TRƯỜNG CHỨNG I. Lý luận chung về vốn nước 1. Khái niệm về vốn nước 2. Phân loại vốn nước Phân loại dựa trên hình thức tồn tại của từng loại Phân loại vốn theo hình thức di II. Lý luận về nguồn vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán FPI . 7 1. Khái 2. Đặc 3. Vai trò của nguồn vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán. 10 . Vai trò chung của nguồn vốn nước ngoài .10 . Vai trò riêng nguồn vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng III. Kinh nghiệm thu hút và quản lý vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán một số 1. Kinh nghiệm của 2. Kinh nghiệm của Hàn 3. Kinh nghiệm một số nước CHƯƠNG II THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT I. Tổng quan tình hình nền kinh tế Việt 1. Tình hình kinh tế vĩ . Các thành . Một số tồn 2. Tình hình cải cách cơ cấu nền kinh . Tình hình cải cách doanh nghiệp nhà nước- cổ phần . Cải cách hệ thống ngân hàng tài II. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt 1. Sự ra đời của Thị trường chứng khoán Việt 2. Mô hình tổ chức thị trường chứng khoán Việt 3. Hoạt động giao dịch chứng khoán .30 . Từ 7 2000 đến 7 . Từ 7 2001 đến 3 . Từ tháng 3 2002 đến 4. Đánh giá hoạt động của TTCK Việt . Những ưu . Những hạn III. Thực trạng đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán Việt Nam. 38 1. Hành lang pháp lý về đầu tư nước ngoài qua TTCK Việt Nam hiện nay .38 . Các loại công ty được phép đầu . Vốn điều lệ và vốn cổ . Cổ . Đầu tư nước . Bán cổ phần cho nhà Đầu tư nước 2. Qui mô nguồn vốn ĐTNN qua TTCK FPI trong tổng nguồn vốn vào Việt 3. Tình hình nắm giữ cổ phiếu của người nước .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.