TAILIEUCHUNG - Công nghiệp hóa nông thôn Trung Quốc trong bối cảnh của thần kỳ Đông Á

Công nghiệp hóa nông thôn, một hiện tượng đặc thù của Đông Á, hợp thành một bộ phận không thể tách rời của thần kỳ Đông Á. Là nền kinh tế lớn nhất trong khi vực, Trung Quốc đã đuổi kịp, nếu không muốn nói là vượt, các nước láng giềng trong công cuộc công nghiệp hóa nông thôn. | CHƯƠNG 4 CÔNG NGHIỆP HOA NÔNG THÔN TRUNG QUÔC TRONG BÔI CẢNH CỦA Sự THẦN KỲ ĐÔNG Ả Justin Yifu Lin và Yang Pao Công nghiệp hoa nông thôn một hiện tượng đặc thù của Đông A hợp thanh một bộ phận không thệ tach rợi cùa sư thận kỳ Đông A. La nện kinh tệ lón nhật trong khù vực Trung Qùôc đa đùôi kịp nệù không mùôn noi la vượt cac nưóc lang giệng trong công cùôc công nghiệp hoa nông thôn. Sự phat triện kinh tệ cùa Trùng Qùôc trong 20 nặm qùa đa được sự tặng trưóng nhanh chong cùa khù vực công nghiệp nông thôn bao gôm vô sô cac doanh nghiệp nông thôn qùi mô nho do cac hượng trận lang xa va ca nhận thanh lập hô trợmạnh mẽ1. Nết đặc thù cùa Trùng Qùôc la ở qùi mô chưa tưng thậỳ cùa nhưng doanh nghiệp nay. Nặm 1978 co chưa đậỳ 10 lưc lượng lao đông nông thôn tham gia vao cac hoat đông công nghiệp va khù vưc phi nông nghiệp chỉ chiệm 8 thù nhập nông thôn đện nặm 1996 30 lưc lượng lao đông nông thôn đa lam việc trong nganh công nghiệp địa phượng va thù nhập phi nông nghiệp đa chiệm tới 34 tông thù nhập nông thôn. Mặc dù vai tro cùa no trong sự phận hoa thù nhập theo vùng vẫn con nhiệù tranh cai nhưng sư tặng trượng manh mẽ nay đa gop phận lam cho việc phận phôi thù nhập bình đặng hơn ở cập địa phượng. Tậm cợva tôc đô công nghiệp hoa nông thôn Trùng Qùôc đa thù http SUY NGẪM LAI Sự THAN KỲ ĐÔNG Á hút sự chú y rộng rãi của cộng đồng các học giả quốc tế. Nhiều ly thuyết khác nhau đá đuợc phát triền đế giãi thích sự thánh cống náy. Lý thuyết văn họá nhấn mạnh vái trọ cuá văn họá hợp tác ợ láng xá Trung Quốc trọng viếc thuc đấy sự phát triền cuá các dọánh nghiếp nống thốn. Ly thuyết tăng trựỢng múi chu trọng đến ngọái ung tích cực dọ viếc tích luy kiến thực vá gấn đấy lá tích luy vốn xá hối đựợc táọ rá trọng quá trình đấy mánh tăng trựỢng bến vựng. Sự hiến diến cuá các dọánh nghiếp cống cống dọ chính quyến địá phựợng sở hữu đá lối cuốn rất nhiếu nghiến cựu tấp trung váọ nhũng chực năng tích cực cuá quyến vế tái sán vốn đựợc xác định rất mợ hố trọng viếc thuc đấy

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.