TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Tổ chức quản lý và sản xuất của xí nghiệp xây lắp điện”

Trong những năm gân đây, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta đã có sự phát triển vược bậc, đóng góp đáng kể cho sự phát triển đất nước. Thành công của ngành xây dựng cơ bản trong những năm qua đã tạo tiền đề không nhỏ thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Ngành xây dưng cơ bản giữ vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống các ngành sản xuất vật chất của nền kinh tế. Nó tạo. | ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH HÀ NỘI BÁO CÁO THỰC TẬP Lời mở đầu Trong những năm gân đây cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta đã có sự phát triển vược bậc đóng góp đáng kể cho sự phát triển đất nước. Thành công của ngành xây dựng cơ bản trong những năm qua đã tạo tiền đề không nhỏ thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Ngành xây dưng cơ bản giữ vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống các ngành sản xuất vật chất của nền kinh tế. Nó tạo ra các các cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu nhằm duy trì và thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Như vậy bất kỳ một quốc gia nào cũng đều hết sức quan tâm tới việc phát triển cơ sở hạ tầng đất nước đăc biệt Việt Nam là một nước đang phát triển nơi mà hệ thống cơ sở hạ tầng còn quá yếu kém để có thể phúc đẩy sự phát triển nền kinh tế đất nước. Qua thời gian thực tập tại xí nghiệp xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực I được sự giúp đỡ của thầy giáo Phạm Văn Minh cung với các cán bộ phòng tổ chức và phòng kế toán tài vụ. Em đã tìm hiểu và đưa vào bài báo cáo thực tập của mình nội dung sau 1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp. 2. Chức năng và nhiệm vụ của xí nghiệp. 3. Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất của xí nghiệp. 4. Các nguồn lực của xí nghiệp. 5. Kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. 6. Những kết quả đạt được và khó khăn tồn tại Với thời gian có hạn trình độ bản thân hạn chế nên những vấn đề được tìm hiểu và trình bày trong bài mặc dù đã được thầy cô và các lãnh đạo xí nghiệp tận tình chỉ bảo nhưng không thể tránh khỏi thiếu sót xin được cảm thông và lượng thứ. NGUYỄN VĂN TẤN 2001D1348 1 ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH HÀ NỘI BÁO CÁO THỰC TẬP I. Quá trình hình thành và phát triển Xí nghiệp xây lắp điện được thành lập dựa trên sự sáp nhập của 2 xí nghiệp của sở điện lưc Hà nội là xí nghiệp xây lắp điện và xí nghiệp lắp đặt điện hạ thế theo quyết định số 512 NL TCCB - LD của bộ Năng lượng về thành lập lại xí nghiệp xây lắp điện được .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.