TAILIEUCHUNG - Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên đấu giá quyền sử dụng đất

Tham khảo tài liệu 'đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên đấu giá quyền sử dụng đất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | w 1 r 1 K Ầ VI - Ấ . 1 V 1 r 1 Đăng ký nhận quyên sử dụng đât do xử lý hợp đông thê châp bảo lãnh góp vôn kê biên đâu giá quyên sử dụng đât Thông tin Lĩnh vực thống kê Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Cơ quan phối hợp nếu có Chi cục thuế huyện Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Đối với các Lệ phí địa chính Đối với phường lần hộ gia đình cá nhân . Đối với khu vực khác lần Quyết định số 93 2007 QĐ-UBND. Quyết định số 23 2008 QĐ-UBND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1 Bước 1 Cá nhân có nhu cầu hoàn chỉnh hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện thị xã. Nếu hồ sơ hoàn Tên bước Mô tả bước chỉnh thì được ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả nếu không hợp lệ thì được hướng dẫn thực hiện lại. Đến ngày hẹn đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của 2. Bước 2 UBND huyện thị xã nhận thông báo thuế và đến nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước nếu có thông báo thuế Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế nộp lại biên lai và nhận kết 3. Bước 3 quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện thị xã. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Hợp đồng thế chấp hợp đồng bảo lãnh hợp đồng góp vốn bằng quyền sử 1. dụng đất có công chứng chứng thực hoặc quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan thi hành án

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.