TAILIEUCHUNG - PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TRÍ NÃO_ QUYỂN 3_ PHẦN 2

Dùng 30 phiến gỗ có cùng độ dài để rào quanh một khu vườn uất kim hương hình chữ nhật. Trong vườn trồng 100 gốc cây uất kim hương. Bây giờ người ta muốn tăng diện tích vườn để trồng được nhiều uất kim hương hơn nữa. Một anh nọ, vốn thông minh đề nghị: " Chỉ cần thêm 2 phiến gỗ thì diện tích vườn sẽ tăng lên gấp đôi". Một anh khác, thông minh hơn, cãi lại: " Không cần thêm phiến gỗ nào cả mà diện tích vườn có thể tăng gấp 4". | Alkmaar A 12 guilder 12 guilder Tôi ------------- X 2 8 3 12 guilder B 4 3 12 guilder Vậy mỗi 12 guilder người trả . 3 4 guilder cho quãng đường này từ K Alkmaar Tôi phải trà A phâi trả B phâi trà 12 guilder 4 guilder 8 guilder Lấy 24 gưỉlder chia theo khoáng cách từ Amster-dam đến thị trấn K và khoảng cách từ thị trấn K đến Alkmaar như trong hình thì sẽ giải rất dễ dàng. PHẦN BÀI TẬP Nếu bây giờ tỉên xe của mỗi người được tính theo quãng đường mỗi người ngôi xe tức là ai ngôi xe nhiều thì phải trả tiền nhiều thì mỗi người phải trẵ bao nhiêu . PHẦN CHUẨN BỊ Kế tiếp chúng ta sẽ đi Alkmaar 96 1 Ngày thứ 46 ALIẻMAAR HÀ LAN Câu hỏỉ Dùng 30 phiến gỗ có cùng dí dài để rào quanh một khu vườr uất kim hương hình chữ nhật Trong vườn trồng 100 gốc uấi kim hương. Bây giờ người tí muốn tăng diên tích vườn đế trồng được nhiêu uất kim hương hơn nữa. Một anh nọ vôh thông minh đê nghị Chỉ cần thôm 2 phiến gỗ thì diện tích vườn sẽ tăng lèn gấp đôi . Một anh khác thông cãí lại Không cần thôm phiến gỗ nào cà mà diện tích vườn có thể tăng gấp 4 . Hai anh này sử dụng những phương pháp nào biết rằng vườn hoa luôn luồn có dạng chữ nhật. 97 14 ph -o6 Nhtr hlnh ve Hlnh 1 lä vuön hoa luc B ban u. 28 I - PHAN BAI TAP Näu khöng bat buoc vudn hoa phäi co dang ch i nhät vän düng 30 phien gö ma dien tich con co the 1dm hon nüa. Höi vuön hoa se co dang gi PIIÄN CIIUÄN BI Ke tiep la Rotterdam. 98 Ngäy fhit 47 ROTTERDAM HÄ LAN Cäu hoi Trän xe lüa di Rotterdam möt ngtröi ban döng hänh läy ra möt büre tranh nhu hlnh ben canh düa cho töi xem. Nö giöng cai gi chüf chäng giöng tranh ve tl nao. B n co biö t nö thät ra la cai gi khöng 99 1 ru ÌQI Nó chính là bức tranh vẽ phong cảnh được đặt dựng đứng lên. Nếu bạn đặt nó nằm ngang bạn sẽ thấy thác 1 nước rừng cây núi non. soi mình bên dòng nước. I v ỉ 1 1 PHẨN BÀI TẬP Bạn hãy nhìn thật kỹ bức tranh trôn nó khiến cho bạn liôn tường đếh những vật gì thí dụ mặt con trâu chẳng hạn PHẦN CHUẨN BỊ 4 kế tiếp là Paris 100

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.