TAILIEUCHUNG - PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TRÍ NÃO_ QUYỂN 3_ PHẦN 1

Cuối cùng chúng ta cung khởi hành. Chúng ta hãy đến phi cảng Haneda để đáp máy bay đi vòng quanh thế giới. Nhưng đi " vòng quanh thế giới" có nghĩa là gì? Phải đi qua những địa phương nào? Chúng ta hãy định nghĩa đi " vòng quanh thế giới" như sau: đi qua tất cả các Kinh tuyến, tất cả các vĩ tuyến" như thế thì vòng quanh thế giới theo đường ngắn nhất khoảng bao nhiêu km? | Phuong Phip LUYỆN TRÍ NÁO K _ t . 7 Nguôi dịch QUANG MINH DỊch từ bìn nấng Hc J 1 C Á. ỉĩ ỊỊ Min đei Hcna vân xiá bèn xi 19 ĩ KAGẠYAKI CNhậi Bỏĩi Phuưiĩg Pháp LUYÊN TRÍ NÃO t NHÀ XUẤT BẤN THÔNG TIN LỜỈTỰA í ỉ 4 Chữ dề cùa láp 3 này là Đi du lịch vòng quanh thếgiói . Ban dọc chác cũng dã bỉốt danh lam thổng cành di tích lịch òừ phong lục táp qudii của các nước trên thế giới có thể cho chúng ta biết bao nhiêu là câu dố puzzle . Ngoài ra chúng ta còn góp nhợt dược thêm các câu dốtừ các câu chuyện dứn gian íLĨtruyện kể về cuộc dời các danh nhân của cẩc quốc gia này. Ở tập 1 vd 2 hạn dọc đã phải vận dụng trí não quá nhiêu ơtập 3 náy xin bạn dọc cứ vừa vid vừa học . Trong tập 3 này có thêm phần bài tập và phân chitan bị thay cho phần Bài học kinh nghiệm trong tập ỉ vá 2. Pỉìan bài tệp dụt ra dề phạt những ban náo không gỉài dáp dược cứu hỏi đối với các bạn tuy dã giải ddp dược câu hỏi nhưng vẫn muốn làm thỉ chúng lại biến thành phần hướng dẩn cách dặt một câu hòi mới. Do dó số câu hỏi tập 3 idiiềii Ịum so V ĩi lộp ĩ vờ 2. Lời giài của plìỉin bái tập sẽ ncỉtn ờ cuối sách. b Có một diêu má người viết phài xin lồi bạn dọc trước dó là Tuy các câu hỏi trên dược rúí ra từ thục tế. Nhưng 5 có đôi híc không dược sdỉ thục ỉốlám. Ví dụ như ở câu lòi ngáy thử 21 Madrid tuy có vớ sốnhũng con dường nhỏ ngóằit ngoèo nhung cỏ một con dường giống hệt như trong câu hòi hay không lại là một chuyện khác. Còn cổ một số noi khdc tác giả chua dược di qua nên việc miêu lả phong cành dịaphưtmgphải dim vào tài liệu cùa Cục Du Lịch. Cuôi củng lôi xin ihânh thát cám cm dộc già dã không ngừng khuyến khích từ khi tập 1 đưọcxuđi bàn dốn nay. Tác giả t i 6 Ngày thứ nhất TOKYO NHẬT BÂN Càu hỏi Cuối cùng thì chúng ta cũng khởi hành. Chúng ta hãy đến phi cảng Haneda để đáp máy bay đi vòng quanh thế giới. Nhưng đi vòng quanh thế giới có nghĩa là gì Phãi đi qua những địa phương nào Chúng ta hãy định nghĩa đi vòng quanh thế giới như sau Đi qua tất câ các kinh tuyến tất cả các vĩ tuyến . Như thế thì vòng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.