TAILIEUCHUNG - Bệnh tim bẩm sinh ở tuổi trưởng thành (Adult congenital heart disease) (Kỳ 2)

2. Phân loại bệnh tim bẩm sinh (theo Perloff .) (Tiếp theo): . Bệnh tim bẩm sinh không tím, có dòng chảy thông: . Dòng chảy thông ở tầng nhĩ: + Thông liên nhĩ (atrial septal defect - ASD) - Lỗ thông tiên phát (ostrium prium). - Lỗ thông thứ phát (ostium secundum) - Xoang tĩnh mạch (sinus venosus). - Xoang vành (coronary sinus). + Nối liền bất thường tĩnh mạch phổi bán phần (tĩnh mạch phổi về lạc chỗ bán phần: partial anomalous pulmonary venous connections). + Thông liên nhĩ kèm hẹp lỗ van 2 lá (hội chứng lutembacher). . Dòng chảy thông ở tầng thất: +. | Bệnh tim bẩm sinh ở tuổi trưởng thành Adult congenital heart disease Kỳ 2 TS. Nguyễn Đức Công Bệnh học nội khoa HVQY 2. Phân loại bệnh tim bẩm sinh theo Perloff . Tiếp theo . Bệnh tim bẩm sinh không tím có dòng chảy thông . Dòng chảy thông ở tầng nhĩ Thông liên nhĩ atrial septal defect - ASD - Lỗ thông tiên phát ostrium prium . - Lỗ thông thứ phát ostium secundum - Xoang tĩnh mạch sinus venosus . - Xoang vành coronary sinus . Nối liền bất thường tĩnh mạch phổi bán phần tĩnh mạch phổi về lạc chỗ bán phần partial anomalous pulmonary venous connections . Thông liên nhĩ kèm hẹp lỗ van 2 lá hội chứng lutembacher . . Dòng chảy thông ở tầng thất Thông liên thất ventricular septal defect -VSD - Quanh màng. - Vùng phễu. - Buồng nhận. - Vùng cơ bè. Thông liên thất kèm hở van động mạch chủ. Thông liên thất có luồng thông thất trái-nhĩ phải. . Dòng chảy thông giữa động mạch chủ và bên phải của tim - Lỗ dò động mạch vành. - Vỡ túi phình Valsalva. - Động mạch vành trái bắt nguồn từ thân động mạch phổi. . Dòng chảy thông giữa động mạch chủ và động mạch phổi - Cửa sổ phế chủ lỗ dò phế-chủ aortapulmonary window . - Còn ống động mạch tồn lưu ống động mạch patent ductus arteriosus . . Dòng chảy thông trên một tầng kênh nhĩ-thất . Bệnh tim bẩm sinh có tím . Có tăng tuần hoàn động mạch phổi - Hoán vị đại động mạch transposition of great arteries . - Thất phải 2 đường ra kiểu taussig- bing. - Thân chung động mạch truncus arteriosus . - Nối liền bất thường hoàn toàn tĩnh mạch phổi tĩnh mạch phổi về lạc chỗ toàn phần complete abnormal pulmonary venous connections . Tâm thất đơn độc single ventricle với sức cản mạch phổi thấp không kèm hẹp động mạch phổi. - Nhĩ chung. - Tứ chứng Fallot kiểu không lỗ van động mạch phổi kèm tăng tuần hoàn bàng hệ. - Không lỗ van 3 lá kèm thông liên thất lỗ lớn tricuspid atresia with large VSD

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.