TAILIEUCHUNG - Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:windmill1

Nghệ thuật xếp hình: windmill1 tài liệu rất có ích, nó giúp bạn nâng cao kỹ năng gấp tất cả mọi thứ bằng giấy. Bạn có thể gấp thành thạo những gì bạn thích cho riêng mình và cho bạn bè bạn. | This windmill has white sails and a coloured house and may stand alone. If you want to put the windmill to stand fold the back flap under 90 degrees. Because the windmill tends to tumble forward you may fold a small wedge shaped strip at the bottom in the back flap most and in front nothing . Use foil in diagram 7 you double 26 layers together A 1 dE c 8 Swivel flap E to the left 7 Mind the valley fold at the back 9 Open flap F and hide tip

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.