TAILIEUCHUNG - Phay mặt phẳng bậc P3

PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY DĨA CÁC LOẠI DAO PHAY DĨA Dao phay dĩa 1 mặt cắt p y ặ Dao phay dĩa 3 mặt cắt ĐIỀU CHỈNH DAO cho dao chạm cử so dao điều chỉnh theo kích thước h rà dao chạm vào chi tiết điều chỉnh đạt kích thước a a=c+b 21 KỸ THUẬT RÀ DAO Dùng băng giấy mõng để rà dao chú ý : cho dao đứng yên, di chuyển bàn máy đến khi băng giấy ể ế ấ kẹt nhẹ giữa dao và phôi Dùng vạch phấn để rà dao chú ý : cho dao quay, di chuyển bàn. | PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY DĨA CÁC LOẠI DAO PHAY DĨA -1- Dao phay dĩa 1 mặt cắt ị Dao phay dĩa 3 mặt cắt ĐIỀU CHỈNH DAO 4- cho dao chạm cử so dao ị- điều chỉnh theo kích thước h ị- rà dao chạm vào chi tiết điều chỉnh đạt kích thước a a c b 21 KỸ THUẬT RÀ DAO -i- Dùng băng giấy mõng để rà dao chú ý cho dao đứng yên di chuyển bàn máy đến khi băng giấy kẹt nhẹ giữa dao và phôi 4- Dùng vạch phấn để rà dao chú ý cho dao quay di chuyển bàn máy đến khi dao hớt đi một lớp phấn mõng băng giây hay vết phân mõng 22 PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY DĨA DÙNG DAO PHAY DĨA KHI PHAY BẬC HẸP J r 1 1 Ầ 1 1 Lưu ý chọn chiêu phay nghịch .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.