TAILIEUCHUNG - Physics exercises_solution: Chapter 41

Bộ tài liệu bài tập tham khảo môn vật lý bậc đại học bằng tiếng anh Chapter 41 | 2 T h i 7 7 1A L 2 x 10-34 J s I L Jl l 1 n l l 1 1-1 I in_34 T I qJ 10 34 J sJ l l 1 l 4. a m 2 so L 2q. b y l l 1 r 76-q . c The angle is arccc arccos m and the angles are for mt -2 to mt 2 L J U6J . The angle corresponding to mt l will always be larger for larger l. L jl l 1 r . The maximum orbital quantum number l n -1. So if n 2 l 1 L - l 1 n 72 n 20 l 19 L 719 20 n n 200 l 199 L 7199 200 n The maximum angular momentum value gets closer to the Bohr model value the larger the value of n. The l mt combinations are 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2 3 3 4 0 4 1 4 2 4 3 and 4 4 a total of 25. X . t . x eV b Each state has the same energy n is the same ---------25 eV. 415 u 0 -1 x 10-19C 2 x t-l-. J . .3 X 4ne0 r 4ns0 x 10-10 m x 10-18J x 10-19 J eV eV. a As in Example the probability is 2 pa 2 - - 4 P 1 I V1S I 4nr dr j0 a ar a2r 3 2rja a 2 2 2 4 e 0 . 5e 1------- . 2 b The difference in the probabilities is 1 - 5e J - 1 - V2 e-1 2 e - 2e J . a y 2 y y R r 2 0 2 Ae- m Ae m A2 R r 2 3 2 which is independent oft b e 2n n n f2n n 1 0 0 2 def A2 def 2nA2 1 A -j 1 me4 E. 41 E __ __r__ e E - E 1- E - 0 75 E n 4n 0 2 2n2n2 12 2 1 22 1 p a If mr m x 10 3 kg mre 4 9. 09 X 10-31kg 2 X 10 Cl x 109 Nm2 c 2- 4ne0 2n2 2 x 10 J s 2 V 7 x 10-18 J eV. For 2 1 transition the coefficient is eV eV. m b If mr using the result from part a m e eV fmi f3 59 eV eV. 4ne0 2n I m 2 . . . f eV _ r Similarly the 2 1 transition I-2-I eV. c Ifmr using the result from part a eV ft858 2525 eV 4ne0 2 n2 m and the 2 1 transition gives eV 1893 eV. A 0hh 8 X10-34J s 2 a m m a. 0 -------------0---------------------- - 1 nme2 n x 10-31 kg x 10-19C 2 a x 10-11m b mr m a2 2a x 10-10 m. 1 13 c m m a .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.