TAILIEUCHUNG - Quy trình vận hành chuẩn 8

Hệ thống số lot cho nguyên vật liệu và thành phẩm | PROCTER GAMBLE VIỆT NAM - ĐONG AN FACILITY QUY TRÌNH VẬN hanh CHUAN HỆ THONG SO LOT CHO NGUYEN VẬT LIỆU THANH PHAM SOP sô Ngay hiệu lực Trang 1 2 Thay thế SOP sô Ngay Những thay đôi chính van ban mới Ngữời soạn thao Tran Phan Manh Phông Ngữời xệt duyệt Ngữời phệ chuẩn Đặng Thế Nghiệm 1. Mục đích Cung cấp hệ thông sô lot cho nguyên vật liệu thanh phẩm nham kiểm soát va truy vết san phẩm khi can thiết . 2. Phạm vi áp dụng SOP nay ap dung cho nguyện vạt liệu thanh pham tai nha may Đông An . 3. Định nghĩá Ngay san xuất bat đầu từ đầu giờ san xuất cua ca san xuất đầu tiên trong ngay . 4. Qụy trình ĐỔI với ngụyên vát liệụ Đoi vời nguyện vât liệu co so lot cua nha cung cấp so lot đườc lấy thêo so lot cua nha cung cấp . Đoi vời nguyện vất liệu khong co so lot cua nha cung cấp so lot đườc lấy như sau Tện NVL - trong đo Tện NVL đườc viết tat sao cho dệ hiệu nhất . yy hai chữ so cuoi cung cua nam ví du 2001 la 01. ddd ngay nháp nguyện vất liệu lấy thệo Juliandatệ do QA phat hanh hang nam ví du ngay 02 thang 01 la 002 . z đờt nhap hang cho lo hang . Chỉ ghi cho lan nháp thứ hai trờ đi . Đoi vời cac lo hang ma nha cung cấp khong giao đu so lường thệo PO trong ngay. Cho nguyện vất liệu mua trong nườc nha cung cấp giao cung PO nhưng liện tuc nhiệu ngay thì coi ngay nháp lan đau tiện lam chuan cấc ngay nhân hang sau đo đệu sử dung so Lot đườc cấp từ ngay đau tiện vời so lấn nhấp tường ưng . HỆ THONG SO LOT CHO NGUYÊN VẬT LIỆU THANH PHAM SOP số Trang 2 2 Cho nguyên vật liệu nhập nha cung cấp giao cùng PO nhưng nếu giao ngay khấc nhau thì phai ban hanh so Lot khấc nhau so Lot thêo ngậy nhận Đoi với nguyên vạt liệu co so lot cua nha cung cấp nhưng đọc khong ro hoặc nha cung cấp giao nhiêu lot trong cung một đớt nhưng khong đanh so đay đu trên cấc thung bao hoác drum ấp dung như trướng hớp khong co so lot cua nha cung cấp . Đôi với thanh phẩm so lot cua thanh phẩm đước lấy thêo ngay đong goi san phấm va đước goi la codê datê

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    5    0    13-08-2020
10    4    0    13-08-2020
35    3    0    13-08-2020
4    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN