TAILIEUCHUNG - Chương 9: Kỹ thuật số

Kỹ thuật số được dựa trên cơ sở đại số Boole do nhà bác học người Anh George Boole phát minh vào năm 1854. Đại số Boole nghiên cứu mối liên hệ (các phép tính cơ bản) giữa các biến trạng thái (biến logic) chỉ nhận một trong hai giá trị "0" hoặc "1" và kết quả nghiên cứu là một hàm trạng thái (hàm logic) cũng chỉ nhận giá trị "0" hoặc "1". | Chương 9 Kỹ thuật số CHƯƠNG 9 KỸ THUẬT số Kỹ thuật số được dựa trên cơ sở đại số Boole do nhà bác học người Anh George Boole phát minh vào năm 1854 Đại số Boole nghiên cứu mối liên hệ các phép tính cơ bản giữa các biến trạng thái biến logic chỉ nhận một trong hai giá trị 0 hoặc 1 và kết quả nghiên cứu là một hàm trạng thái hàm logic cũng chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1 . . Các phép toán cơ bản giữa các biến logic Phép phủ định X Phép cộng X Y Phép nhân phép hội x 0 x x 7 7 x 1 x x x x x x x x 1 0 . Các định luật Định luật hoán vị x y y x x. y Định luật kết hợp x y z x y z x y z .z x. Định luật phân phối x. y z x. y x x y x z . Định lý Demorgan Nếu F là một hàm logic có dạng F x y z . m n thì F Nếu F là một hàm logic có dạng F thì F x y z .m n Bài tập Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử Chương 9 Kỹ thuật số Chứng minh các đắng thức sau a x. y x. y x b x x c x. x y x d x. x y j x. y e x y . x z x f x. y y x y Giải a x. y x. y x. y y x b x x. y x 1 y x c x. x y x x. y x d x. x y j x. y x. y e x y . x z x. x y z. x y x x f x. y y x. y y y. y x y . Các phương pháp biểu diễn hàm Boole Dạng chính tắc thứ nhất là tổng các tích của biến trong đó liệt kê các tổ hợp biến mà ở đó hàm có giá trị bằng 1 nếu biến có giá trị bằng 0 thì viết dưới dạng bù còn biến có giá trị bằng 1 thì viết dưới dạng thực. Dạng chính tắc thứ hai là tích các tổng của biến trong đó liệt kê các tổ hợp biến mà ở đó hàm có giá trị bằng 0 nếu biến có giá trị bằng 0 thì viết dưới dạng thực còn biến có giá trị bằng 1 thì viết dưới dạng bù. . Các cổng logic cơ bản . Khái niệm Đây là một trong các thành phân cơ bản để xây dựng mạch số. Nó được thiết kế trên cơ sở các phần tử linh kiện bán dẫn như Diode BJT FET. để hoạt động theo bản trạng thái cho trước. . 2. Phân loại Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử Chương 9 Kỹ thuật số Có ba cách phân loại cổng logic phân loại cổng theo chức năng phân loại cổng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.