TAILIEUCHUNG - Physics exercises_solution: Chapter 39

Bộ tài liệu bài tập tham khảo môn vật lý bậc đại học bằng tiếng anh Chapter 39 | a X p 6-63 x10 x 10- kg. m s. p X x 10-10 m b K _ x 10 s 2 3 8 x 10 -18 2m 2 x 10kg J eV. X p j2mE x 10-J x 10-1 m. 72 x 10-27 kg x 106 eV x 10-19 J eV x h 39. 3 a Xe ------ mev __66 x XS 10-10 x 10-31 kg x 106 ms m. b V mX V9-11x 10- kg x 10-10 m 10m. p mp e x 10-27 kg a E C x 1 -V s . x 108 m s v. X x 10-9 m p1 _ vp b K ---- 2m 2m x 10-34 J-s x 10-9 m 2 2 x 10-31 kg x 10-18 J 37 eV. Note that the kinetic energy found this way is much smaller than the rest energy so the nonrelativistic approximation is appropriate. v p2 X 2 10-34 10 m _ in-22 T C K ----- ------ ---------------------- -------------- x 10 J 2m 2m 2 x 10kg meV. Again the nonrelativistic approximation is appropriate. __ . T nh a In the Bohr model mv rn . The de Broglie wavelength is 2n X -2 for n 1 r1 a x 10-11 m X1 2n x 10-11 m x 10 m. p mv n This equals the orbit circumference. b n 4 r4 4 2a0 16a0 X4 a0 4X X4 x 10-9 m. The de Broglie wavelength is a quarter of the circumference of the orbit 2nr4. p2 a For a nonrelativistic particle K so 2m X p 12Km b x 10-34 J. s 2 800eV x 10-19 J eV x 10-31 Kg x 10-11 m. h 1 - P h mv 6 63 x S x IO-5 kg 340 ms m. We should not expect the bullet to exhibit wavelike properties. Combining Equations and gives p mc y2 -1. a 1 h mc -Jy2 -1 x 10 12 m. The incorrect nonrelativistic calculation gives x 10 12 m. b h mc y2 -1 x 10 13 m. a photon hc x hc x 10-34 J s x 108 m s 1 so E eV x 10-19 J eV nm electron E p2 2m so p JlmE J2 x 10-31 kg eV x 10 J eV x 10-24 kg ms 1 h p nm b photon E hc 1 x 10-19 J eV electron 1 h p so p h 1 x 10-27 kg ms E p2 2m 10-24 J x 10-5 eV c You should use a probe of wavelength approximately 250

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.