TAILIEUCHUNG - Physics exercises_solution: Chapter 38

Bộ tài liệu bài tập tham khảo môn vật lý bậc đại học bằng tiếng anh Chapter 38 | c_ X108 m s 577 x 10 Hz 1 x 10 7 m h P 1 x 10 34 J s x 10 7 m x 10 27 kg ms E pc x 10 2 7 kg ms x 108 ms x 10 9 J eV. a Pt W x 10 3s J x 1016eV. b hf x 10 9J eV. 1 Pt c x 1016. hf a E hf f E W 10-19 JeV x h h x 10 31 J s b 108 ms f x 1020 Hz x 10 3 m. 1 c 1 is of the same magnitude as a nuclear radius. 384 dN dE dt P P1 W x 10 7 m dt dE dN hf hc hc x 1019 photons sec. 12 . mv hf - 2 max I x 10 -34J s 7 L eV x 10-19 J eV x 10 -7m v x 10-20 J 2 10-20 J max J------------------ x 105 ms. x 10-31 kg E hf - hf- h x 1015Hz---------- 10 x 10-7m J eV. a f c k x 1014 Hz b Each photon has energy E hf x 10 J. Source emits 75 J s so 75 J s x 10 photons s x 1020 photons s c No they are different. The frequency depends on the energy of each photon and the number of photons per second depends on the power output of the source. For red light k 700 nm 0 h h k x 10 34 J s x 108 ms 700 x 10-9 m x 10-19 J 1eV x 10 9 J J eV a For a particle with mass K p2 2m. p2 2p1 means K2 4K1. b For a photon E pc. p2 2p1 means E2 2E1. Kmax hf -0 max Use the information given for k 400 nm to find 0 0 hf-m. 6 626x 10-34 J 2 998x 1 - eV 10-19 max 400 x 10-9 m x 10-19J Now calculate K for k 300 nm max hf - 6-626 x 10-34 J 2 998 x ms 10-19 j max 300 x 10-9 m x 10-19 J eV a The work function 0 hf - eV - eV0 1 0 x 10-34j s 3 00 x 108ms - x 10 -19C x 10-7m x 10-19J. . . h hc The threshold frequency implies 0 hfth 1 h 1 th 0 10-34 1ms 10- m. x 10J b 0 x 10-19 J eV as found in part a and this is the value from Table . V V. a From Eq. V 1 fhc x 10-15 eV s x 108 m s e 1 0J x 10-7 m b The

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.