TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN_Trung Quốc

Tự do hóa thương mại là sự nới lỏng can thiệp của nhà nước hay chính phủ vào lĩnh vực trao đổi, buôn bán quốc tế. Tự do hóa thương mại vừa là nhu cầu hai chiều của hầu hết các nền kinh tế thị trường, bao gồm: nhu cầu bán hàng hóa, đầu tư ra nước ngoài và nhu cầu mua hàng hóa, nhận vốn đầu tư của nước ngoài. | 8 Nghiên cứu tác động của khu vực mậu dịch tự do ÁSEAN - TRUNG QUÔC MỤC LỤC TRANG CẤC CHỮ VIẾT TẮT 18 Tự DO HÓA THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA 21 PHÀN A THỰC TRẠNG THƯƠNG MAI VIẾT NAM - TRUNG OUÓC 22 I. THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TRUNG QUÓC TRƯỚC NĂM 1991 22 n. THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TRUNG QUÓC TỪ sau NĂM 1991 24 1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc 27 2. Nhập khẩu cùa Việt Nam từ Trung Quốc 33 3. Buôn bán biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc 37 4. Công tác xúc tiến thương mại 42 5. Một số trở ngại trong thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc 43 III. TRIỂN VỌNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TRUNG QUÓC 47 IV. KIÉNNGHỊ 49 PHÀN B CHÍNH SÁCH QUÀN LÝ XUẤT NHẬP KHẤU GIỮA TRUNG QUÓC VÀ VTẺT NAM I. CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA TRUNG QUỐC 52 1. Tổng quan kinh tế và thương mại của Trung Quốc 52 2. Chính sách xuất nhập khẩu 55 3. Chính sách nội địa 59 4. Chính sách biên mậu 62 5. Cam kết gia nhập WTO 64 6. Cam kết trong khuôn khổ ACFTA 65 II. CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM 67 1. Chính sách xuất nhập khẩu 67 2. Chính sách nội địa 69 3. Quản lý xuất nhập khẩu với Trung Quốc 72 4. Đề xuất chính sách cho Việt Nam 74 10 Nghiên cứu tác động của khu vực mậu địch tự đo ASEAN - TRƯNG QƯÔC II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ACFTA ĐÓI VỚI NGÀNH CỔNG NGHIỆP THÉP VIỆT NAM 1. Thép íà ngành hảng công nghiệp nặng chiến lược nhạy cảm 125 2. Chính sách và cam kết giảm thuế ACFTA của Việt Nam đối với mặt hàng thép 127 3. Đánh gì á tác động của ACFTA đến ngành công nghiệp thép Việt Nam 129 in. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ACFTA ĐÓI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM 1. Tình hình sản xuất và đầu tư phát triển ngành công nghiệp xi măng 130 2. Cam kết giảm thuế của Việt Nam trong ACFTA đối với mặt hàng xi mãng ỉ 35 3. Đánh giá tác động của ACFTA đối với ngành công nghiệp xi măng 137 IV. ĐÁNH GIẢ TẤC ĐỘNG CỦA ACFTA ĐÓI VÓI NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM 1. Thực trạng vả chính sách đổi với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 139 2. Cam kết giảm thuế của Việt Nam trong ACFTA đối với mặt hàng ô tô 141 3. Đánh giá tác động ACFTA đối .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.