TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp tài chính thúc đẩy công tác tiêu thụ hàng hoá nhằm tăng doanh thu tiêu thụ tại Xí nghiệp bán lẻ Xăng Dầu Hà Nội"

Trong cơ chế thị trường, để tự đứng vững các doanh nghiệp phải tự đảm bảo vốn, tự lập kế hoạch sản xuất từ khâu mua sắm, tiến hành sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm sao cho hiệu quả kinh doanh đạt được cao nhất. Muốn vậy các doanh nghiệp phải làm tốt khâu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Đây là khâu cuối cùng kết thúc một chu kỳ sản xuất kinh doanh và bắt đầu một chu kì mới, nó có tác động rất lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp và cũng. | Luận văn tôt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong cơ chế thị trường để tự đứng vững các doanh nghiệp phải tự đảm bảo vôn tự lập kế hoạch sản xuất từ khâu mua sắm tiến hành sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm sao cho hiệu quả kinh doanh đạt được cao nhất. Muôn vậy các doanh nghiệp phải làm tôt khâu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Đây là khâu cuôi cùng kết thúc một chu kỳ sản xuất kinh doanh và bắt đầu một chu kì mới nó có tác động rất lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp và cũng là một trong những khâu ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Tiêu thụ sản phẩm hàng hoá không phải là vấn đề mới mẻ với các doanh nghiệp nhưng làm thế nào để thực hiện tôt công tác tiêu thụ là cả một quả trình từ nghiên cứu phân tích đánh giá thị trường và mọi hoạt động khác của doanh nghiệp. Xuất phát từ ý nghĩa đó các nhà sản xuất không ngừng hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm sao cho phù hợp với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt phức tạp của nền kinh tế thị trường và làm thế nào để đẩy mạnh khả năng tiêu thụ sản phẩm. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tiêu thụ sản phẩm qua thời gian nghiên cứu thực tập tại Xí nghiệp bán lẻ Xăng Dầu Hà Nội em đã tìm hiểu nghiên cứu và đưa ra đề tài Một số giải pháp tài chính thúc đẩy công tác tiêu thụ hàng hoá nhằm tăng doanh thu tiêu thụ tại Xí nghiệp bán lẻ Xăng Dầu Hà Nội . Làm luận văn tôt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận luận văn gồm Chương I Những vấn đề cơ bản về công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hoá và sự cần thiết đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hoá ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Chương II Thực trạng công tác tiêu thụ và các nhân tô ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ ở Xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu Hà Nội Chương III Một sô phương hướng và biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá ở Xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu Hà Nội Mặc dù có nhiều cô gắng song thời gian thực tập ngắn trình độ có hạn nên cũng không tránh khỏi những sai sót em rất mong nhận .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.