TAILIEUCHUNG - Môn học/Môđun: Xử lý sự cố phần mềm (Đồ án số 02)

Tham khảo tài liệu 'môn học/môđun: xử lý sự cố phần mềm (đồ án số 02)', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN X X BỘ MÔN KỸ THUẬT PHÂN MÊM Đồ án số 2 MÔN HOC MÔĐUN XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI -I- Giúp sinh viên có cơ hội nghiên cứu tìm hiểu công nghệ hệ thống lại kiến thức -I- Tạo điều kiện để sinh viên thực hành tích luỹ kinh nghiệm -I- Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm. -I- Nâng cao kỹ năng tự tìm hiểu nghiên cứu. -I- Rèn luyện kỹ năng thuyết trình II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI -I- Tìm hiểu về an toàn hệ thống máy tính Khái niệm về an toàn hệ thống máy tính. Mục đích vai trò ý nghĩ của an toàn hệ thống. -I- Hãy nêu phạm vi an toàn và các hiểm họa đối với hệ thống 4- Hãy nêu các điểm yếu của hệ thống và phương pháp bảo vệ hệ thống. -I- Hãy nêu các nguyên tắc trong quy trình Xử lý sự cố phần mềm máy tính. -I- Hãy phân loại và nêu đặc điểm của hệ điều hành MS-DOS. -I- Hãy phân loại các nhóm phần mềm. III. ỸÊU CẦU THỰC HIỆN -I- Nội dung của đồ án được trình bày theo đúng khuôn mẫu qui định của Khoa. Khoa CNTT - MH MĐ Xử lý sự cố phần mềm TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY OOIMG ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ IV. GỢI Ý THỰC HIỆN -I- Tham khảo Slides Xử lý sự cố phần mềm -I- Giáo trình Phần mềm máy tính - Trung tâm đào tạo BSMT thực hành iSPACE -I- Tham khảo các giáo trình như Upgrading and Repairing PCs 17 th Edittion. Sybex - A Study Guide 2007 V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN -I- Giao đồ án môn học môđun Sau khi đã học quá nửa thời lượng môn học môđun. -I- Nộp đồ án SV nộp đồ án trong tuần cuối theo tiến độ của môn học môđun. -I- Trình bày đồ án theo kế hoạch của Giảng viên. Trưởng Bộ môn Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 01 tháng 07 năm 2009 Giảng viên biên soạn Tôn Thất Nhật Khánh Phạm Xuân Quang Khoa CNTT - MH MĐ Xử lý sự cố phần .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    15-08-2020
55    2    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
12    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
5    3    0
5    4    0
590    9    0