TAILIEUCHUNG - Môn học/Môđun: Xử lý sự cố phần mềm (Đồ án số 01)

Mục đích đề tài: Giúp sinh viên có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ, hệ thống lại kiến thức Tạo điều kiện để sinh viên thực hành, tích luỹ kinh nghiệm Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm. Nâng cao kỹ năng tự tìm hiểu, nghiên cứu. Rèn luyện kỹ năng thuyết trình. | TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT PHẬN mềm MÔN HOC MÔĐUN XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM Đồ án số 1 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI -I- Giúp sinh viên có cơ hội nghiên cứu tìm hiểu công nghệ hệ thống lại kiến thức -I- Tạo điều kiện để sinh viên thực hành tích luỹ kinh nghiệm -I- Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm. -I- Nâng cao kỹ năng tự tìm hiểu nghiên cứu. -I- Rèn luyện kỹ năng thuyết trình II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI -I- Tìm hiểu về hệ điều hành MS-DOS Phân loại và đặc điểm. Sự khác nhau giữa lệnh nội trú và ngoại trú. -I- Hãy nêu vai trò và ý nghĩa của FireWall Phân loại FireWall. Nêu ưu điểm và nhược điểm của mỗi loại FireWall -I- Internet là gì Hãy nêu ý nghĩa thực tiễn của Internet ICANN là gì Các dịch vụ của Internet bao gồm các dịch vụ gì -I- Phân loại các nhóm phần mềm tiện ích III. YÊU CẦU THỰC HIỆN -I- Nội dung của đồ án được trình bày theo đúng khuôn mẫu qui định của Khoa. Khoa CNTT - MH MĐ Xử lý sự cố phần mềm TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY OOIMG ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ IV. GỢI Ý THỰC HIỆN -I- Tham khảo Slides Xử lý sự cố phần mềm -I- Giáo trình Phần mềm máy tính - Trung tâm đào tạo BSMT thực hành iSPACE -I- Tham khảo các giáo trình như Upgrading and Repairing PCs 17 th Edittion. Sybex - A Study Guide 2007 V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN -I- Giao đồ án môn học môđun Sau khi đã học quá nửa thời lượng môn học môđun. -I- Nộp đồ án SV nộp đồ án trong tuần cuối theo tiến độ của môn học môđun. -I- Trình bày đồ án theo kế hoạch của Giảng viên. Trưởng Bộ môn Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 01 tháng 07 năm 2009 Giảng viên biên soạn Tôn Thất Nhật Khánh Phạm Xuân Quang Khoa CNTT - MH MĐ Xử lý sự cố phần .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    4    0    13-08-2020
3    5    0    13-08-2020
8    5    0    13-08-2020
5    21    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN