TAILIEUCHUNG - Giới thiệu PCSPim

PCSpim là chương trình chạy và mô phỏng chương trình hợp ngữ dành cho MIPS. Sau khi cài đặt PCSpim và chạy chương trình (Start - All Programs - ), cửa sổ chương trình PCSpim hiện lên như hình 1. Hình 1: Cửa sổ chương trình PCSpim Cửa sổ hiển thị chia làm 4 phần: Phần trên cùng hiển thị nội dung của 32 thanh ghi của CPU và FPU. Nội dung sẽ tự động cập nhật khi chương trình hợp ngữ chạy. • Phần dưới kế tiếp hiển thị mã của chương trình ở dạng hợp ngữ, dạng mã máy (số. | 1. Giới thiệu PCSPim PCSpim là chương trình chạy và mô phỏng chương trình hợp ngữ dành cho MIPS. Sau khi cài đặt PCSpim và chạy chương trình Start - All Programs - cửa sổ chương trình PCSpim hiện lên như hình 1. Hình 1 Cửa sổ chương trình PCSpim Cửa sổ hiển thị chia làm 4 phần Phần trên cùng hiển thị nội dung của 32 thanh ghi của CPU và FPU. Nội dung sẽ tự động cập nhật khi chương trình hợp ngữ chạy. Phần dưới kế tiếp hiển thị mã của chương trình ở dạng hợp ngữ dạng mã máy số hex cột thứ 2 từ trái qua và địa chỉ tương ứng của mỗi lệnh cột đầu tiên bên trái . Phần dưới kế tiếp hiển thị dữ liệu khai báo trong chương trình hợp ngữ ví dụ mảng hay chuỗi và dữ liệu trong vùng ngăn xếp khi chương trình hợp ngữ được thực thi. Phần dưới cùng hiển thị các thông tin phụ của SPIM thông tin về lỗi nếu có. Chương trình hợp ngữ muốn chạy được phải được load trước. Đế load chương trình hợp ngữ ở dạng một file có đuôi mở rộng là .asm hay .s thực hiện thao tác File menu - Open - chọn file chứa chương trình cần load. Để tạo file .asm chúng ta có thể dùng các chương trình soạn thảo thô như Notepad Notepad EditPlus. PCSpim File Simulator Window Help 4 I b9l Status Open R0 rO R1 at R2 v0 Look in I o MIPS Example 0x0040000 0x00400004 ŨXŨ0400008 KER DAI 0x10000000 STA 0x7fffef68 0x00400004 0x00400008 Attempt to 0x00400000 0x00400004 My Recent Documents Desktop My Documents My Computer My Network Places 0 ŨŨ0Ũ00ŨŨ 00000000 00000000 58 0 0x2 59 olox3 51O 6 9 File name Files of type Assembly files T I I Open I Cancel 59 0 0x3 pio 8 9 oj 34uyuuul3 ÖT1 9 u 3 SY-l1 58 0 0x2 p9 0 0x3 Hình 2. Load file chứa chương trình nguồn. Sau khi chương trình hợp ngữ đã được load chúng ta có thể thực hiện chạy chương trình và quan sát sự thay đối giá trị các thanh ghi các ô nhớ vị trí và lệnh đang được thực thi . Các tác vụ chạy chương trình ở trong Simulator menu. Các bước để chạy và quan sát quá trình chạy của chương trình hợp ngữ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN