TAILIEUCHUNG - Bộ lệnh MIPS

Mục tiêu • Sau bài này, SV có khả năng: – Giải thích quan điểm thiết kế bộ lệnh MIPS – Có khả năng lập trình hợp ngữ MIPS. Bộ lệnh • Công việc cơ bản nhất của bộ xử lý là xử lý các lệnh máy (instruction). • Tập hợp các lệnh mà một bộ xử lý nào đó cài đặt gọi là bộ lệnh (Instruction Set). • Các bộ xử lý khác nhau cài đặt các bộ lệnh khác nhau. – Ví dụ: Pentium 4 (Intel), MIPS R3000 (MIPS Technology Inc), ARM2 (ARM), PowerPC 601 (IBM), SPARC V8 (Sun), • Câu hỏi – Một. | Bài 05 Bộ lệnh MIPS Phạm Tuân Sơn ptson@ Khoa CÒNG NGHẸ THÔNG TIN ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM Mục tiêu Sau bài này SV có khả năng - Giải thích quan điểm thiết kế bộ lệnh MIPS -Có khả năng lập trình hợp ngữ MIPS 2 Khoa CÔNG NGHẸ THÔNG TIN ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM Bộ lệnh Công việc cơ bản nhất của bộ xử lý là xử lý các lệnh máy instruction . Tập hợp các lệnh mà một bộ xử lý nào đó cài đặt gọi là bộ lệnh Instruction Set . Các bộ xử lý khác nhau cài đặt các bộ lệnh khác nhau. 1 - Ví dụ Pentium 4 Intel MIPS R3000 MIPS Technology Inc ARM2 ARM PowerPC 601 IBM SpARC V8 Sun . Câu hỏi - Một chương trình thực thi .exe chạy trên bộ xử lý Pentium 3 Intel có the chạy được trên bộ xử lý Pentium 4 Intel không - Một chương trình thực thi .exe chạy trên một bộ xử lý của Intel có thể chạy được trên bộ xử lý của Amd

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    7    0    15-08-2020
1    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
6    2    0
11    5    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN