TAILIEUCHUNG - Vai trò của Trưởng nhóm dự án

Những dự án lớn thường đề cử một trưởng nhóm dự án – người có nhiệm vụ báo cáo trực tiếp cho nhà quản lý dự án, như được trình bày ở hình 2-1. Còn trong những dự án nhỏ, nhà quản lý dự án đảm nhận luôn vai trò này. | Vai trò của Trưởng nhóm dự án - Những dự án lớn thường đề cử một trưởng nhóm dự án - người có nhiệm vụ báo cáo trực tiếp cho nhà quản lý dự án như được trình bày ở hình 2-1. Còn trong những dự án nhỏ nhà quản lý dự án đảm nhận luôn vai trò này. Trưởng nhóm dự án không thể hành động như cấp trên mà phải đảm nhiệm thêm năm vai trò mới người khởi xướng người làm gương người thương thảo người lắng nghe và người huấn luyện. Trưởng nhóm cũng phải làm việc tích cực như mọi thành viên khác. Trưởng nhóm là người khởi xướng Trưởng nhóm phải là người khởi xướng mọi hành động trong nhóm. Một trưởng nhóm hiệu quả có thể không cần phải chỉ đạo chi tiết công việc cho các thành viên nhưng cân phải có khả năng thu hút sự tập trung của mọi người vào những nhiệm vụ cân thực hiện để đạt được các mục tiêu chung của nhóm. Một trưởng nhóm kinh nghiệm sẽ biết đứng ở vị trí hơi tách biệt khỏi công việc hàng ngày của nhóm - một vị trí có thể dễ dàng quan sát những mối quan hệ giữa công việc và các mục tiêu cao hơn. Trong khi các thành viên chuyên tâm giải quyết các nhiệm vụ và vấn đề cụ thể trưởng nhóm lại phải bám sát những yêu câu của nhà tài trợ cấp quản lý cao hơn và các thành phân liên quan bên ngoài. Với các bằng chứng và lập luận hợp lý trưởng nhóm khuyến khích thành viên thực hiện từng bước cân thiết để đáp ứng những yêu câu này. Đây là một nhiệm vụ quan trọng của trưởng nhóm đặc biệt là khi những yêu câu này có mâu thuẫn với nguyện vọng cá nhân của các thành viên trong nhóm. Trưởng nhóm trong vai trò người làm gương Nhà quản lý theo phong cách truyền thống và trưởng nhóm đều có thể lấy phong cách ứng xử của mình để định hình hành vi và hiệu suất hoạt động của người khác. Thế nhưng sự khác biệt lớn ở đây là trưởng nhóm phải dựa vào chiến lược này nhiều hơn bởi vì họ không thể dùng các hình thức gây áp lực thông thường như thăng chức tăng lương hay đe dọa sa thải để tác động đến các thành viên trong nhóm. Phong cách ứng xử của trưởng nhóm là một công cụ đầy sức thuyết .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT