TAILIEUCHUNG - Hợp kim tiết 31

Hợp kim có độ cứng cao hơn là do có sự thay đổi về mạng tinh thể , thành phần ion của mạng tinh thể. Hợp kim có tính chất vật lý và tính chất cơ học khác nhiều so với tính chất của các đơn chất. - Tính chất hóa học tương tự tính chất cảu đơn chất tạo thành hợp kim . Thí dụ: Hợp kim Al-Cu cho vào HCl. | MỘT SỐ DỤNG CỤ SAU ĐƯỢC LÀM TƯ VẬT LIỆU NGUYÊN CHẤT KHÔNG _t_ 1 Đ Ơ N C H Ấ T 2 H Ợ P C H Ấ T 3 P b2 P b 4 T Í N H K H Ử 5 K I M 1 L ỉ O ỉ Ạ I 6 K H Ử M Ạ N H 1 2 3 4 5 6 Chơi lại 1 2 3 4 5 6 Từ khoá Tiết 31 HỢP KIM GV thực hiện TÔ THỊ MINH THU Tổ Lý -Hóa - KTCN Trường THPT DTNT N TRANG LƠNG TỈNH .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT