TAILIEUCHUNG - Quyết định số 212/2005/QĐ-TTg

Tài liệu tham khảo Quyết định số 212/2005/QĐ-TTg về Quy chế quản lý An toàn sinh học các sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm. hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 212 2005 QĐ-TTg CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 8 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen sản phẩm hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen sản phẩm hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ ngành và địa phương có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Ban Bí thư Trung ương Đảng - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - Hội đồng Dân tộc và các Uy ban của Quốc hội - HĐND UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chủ tịch nước - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể - Học viện Hành chính quốc gia - Công báo - VPCP BTCN TBNC các PCN BNC BĐH112 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ các Vụ Cục đơn vị trực thuộc - Lưu Văn thư KG 5b Hoàn 310b. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Gia Khiêm - Đã ký 2 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ Quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen sản phẩm hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen Ban hành kèm theo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    2    0    10-08-2020
6    5    0    10-08-2020
11    3    0    10-08-2020
4    3    0    10-08-2020
15    4    0    10-08-2020