TAILIEUCHUNG - BÀI 6: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH

Mục đích và lợi ích của việc xử lý bảng tính, giới thiệu về một số ứng dụng cho việc xử lý bảng tính. Nội dung Giới thiệu các chương trình bảng tính, Giới thiệu Microsoft Office Excel, Làm việc với ứng dụng Microsoft Office Excel, Định dạng bảng tính, Bảo mật thông tin. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG Phân bo thời gian 4T LT 2T TH 2T Slide bài giảng 4- Tập bài tập 4- Giáo trình TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http NỘI DUNG MON HỌC 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 Bài 6 Bài 7 Bài 8 Bài 9 Bài 10 KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG GIỚI THIỆU PHÂN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN KỸ THUÂT trình bày văn bản KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU BẢO MẬT VÀ IN ẤN VĂN BẢN GIỚI THIỆU PHÂN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN BẢNG TÍNH TỐNG QUAN ỨNG DỤNG TẠO TRÌNH CHIÊU 4- 4- Bài 11 GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Bài 12 THI CUỐI MÔN ị Bài 13 ĐỒ ÁN MÔN HỌC sởace 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 6 GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ BÀNG TÍNH Mục đích và lợi ích của việc xử lý báng tính giới thiệu v ê một số ứng dụng cho việc xử lý báng tính. 4- Giới thiệu các chương trình bảng tính -J- Giới thiệu Microsoft Office Excel Làm việc với ứng dụng Microsoft Office Excel Định dạng bảng tính 4- Bảo mật thông tin TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website ht tp MỤC TIÊU BAI HỌC 4- Hiểu và phân biệt được các ứng dụng xử lý bảng tính ị Biết một sô thao tác cơ bản trên ứng dụng bảng tính 4- Làm việc và nhận biết cơ bản vê màn hình ứng dụng xử lý bảng tính 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http GIỚI THIỆU CẮC CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH Khái quát v ê báng tính các ứng dụng có thể dùng trong tạo và xử lý các báng tính. -I- Microsoft Office Excel TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http gỊ SThiêu cắc chương trình bảng tính -I- Calc OpenOffice sởace

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT