TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 19

Bản thân các vi mạch (IC: integrated circuit) này tuy không có nhiều hiệu quả sử dụng nhưng khi là một phần của máy tính đơn board (single-board computer) chúng trở thành phần trung tâm trong các sản phẩm có ích dùng để nghiên cứu và thiết kế. Các máy tính đơn board này, trong đó có D2 của Motorola, KIM-1 của MOS Technology và SDK-85 của Intel là đáng nhớ nhất, đã nhanh chóng xâm nhập vào các phòng thí nghiệm thiết kế của trường trung học, trường đại học và các công ty điện tử. . | Chương 19 VI XỬ LY TRONG ĐIỀU KHIỂN Vào năm 1971 tập đoàn Intel đã giới thiệu 8080 bộ vi xử lý micro-processor thành cộng đàu tiện. Sàu đo khOng làu Motorola RCA kế đến là MOS Thechnologý và Zilog đà giới thiệu bo vi xử lý tương tự 6800 1801 6502 và Z80. Bàn thàn càc vi mạch IC integrated circuit nàý tuý khOng co nhiếu hiệu quà sử dung nhưng khi là mọt phàn cuà màý tính đơn boàrd single-boàrd computer chung trơ thành phàn trung tàm trong càc sàn phà9m co ích dung đe nghiến cứu và thiết kế. Càc màý tính đơn boàrd nàý trong đo co D2 cuà Motorolà KIM-1 cuà MOS Technologý và SDK-85 cuà Intel là đàng nhơ nhất đà nhành chong xàm nhàp vào càc phong thí nghiẹm thiết kế cuà trương trung hoc trương đài hoc và càc cong tý đien tử. Vào nàm 1976 Intel giơi thieu bo vi điếu khiến microcontroller 8748 mot chip tương tự như bo vi xử lý và là chip đàu tiến trong ho vi điếu khien MCS-48. 8748 là mọt vi màch chứà tren 17000 transistor bào gOm mOt CPU 1K býte EPROM 64 býte RAM 27 chàn xuất nhàp và mOt bo định thì 8-bit. IC nàý và càc IC khàc tiếp theo cuà ho MCS-48 đà nhành chOng trơ thành chuẩn cOng nghiẹp trong càc ứng dung hương điếu khien control-oriented àpplicàtion . Viec thàý thế càc thành phàn cơ đien trong càc sàn phàm như màý giàt và càc bo điếu khiển đen giào thOng là những ứng dung pho biến bàn đàu. Càc sàn phà9m khàc mà trong đo bo vi điếu khiến đươc tìm thàý bào gOm xe o to thiết bị cOng nghiep càc sàn phàm tiếu dung và càc ngoài vi cuà màý tính bàn phím cuà IBM-PC là mOt thí du sử dung bo vi điếu khiến trong càc thiết kế tOì thiếu thành phàn . nitro professional download the free trial online at professional Độ phức tạp kích thước và khả năng của bộ vi điều khiển đước tàng thềm một bạc quan trong vào năm 1980 khi Intel cộng bộ chip 8051 bộ vi điều khiển đàu tiền của hộ vi điều khiển MCS-51. Sộ với 8048 chip 8051 chứa trền 60000 transistor băộ gộm 4K bytề ROM 128 bytề RAM 32 đướng xuất nhập một pộrt nội tiếp va 2 bộ định thì 16-bit một lượng mach đang chu y

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    7    0    09-08-2020
14    3    0    09-08-2020
191    6    0    09-08-2020
6    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN