TAILIEUCHUNG - Giáo án: Kim loại kiềm

Born: 17 December 1778 Birthplace: Penzance, Cornwall, England Died: 29 May 1829 Best Known As: Father of electrolysis By 1802 he had been hired as a lecturer for the Royal Institution in London and had started experimenting with the effects of electricity on chemical | TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NÕI - AMSTECDAM BÀI GIẢNG CÁC KIM LOẠI NHÓM IA KIM LOẠI KIỀM I. Vị trí và câu tạo trí Hãy kể tên các nguyên tố nhóm hoàn -Bao gồm các kim loại Li Na K Rb Cs Fr - Thuộc nhóm IA trong bảng hệ thống tuần hoàn và đứng đầu mỗi chu kì Sir Humphry Davy Chemist Born 17 December 1778 Birthplace Penzance Cornwall England Died 29 May 1829 Best Known As Father of electrolysis By 1802 he had been hired as a lecturer for the Royal Institution in London and had started experimenting with the effects of electricity on chemical compounds. By running a current through a number of substances Davy was able to isolate metallic elements such as potassium sodium magnesium calcium and barium Humphry .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    11-08-2020
7    3    0    11-08-2020
6    4    0    11-08-2020
7    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN