TAILIEUCHUNG - Bài tập ôn tập điện tử công suất

Một số bài tập ôn tập môn điện tử công suất .Để cấp nguồn cho tải một chiều, chúng ta cần thiết kế các bộ chỉnh lưu mục đích biến đổi năng lượng điện xoay chiều thành một chiều. Các loại bộ biến đổi này có thể là chỉnh lưu không điều khiển và chỉnh lưu có điều khiển | DTCS on tap 1 11 ÔN TAP DIÊN TÖ CONG SUAT 1 Ho ten sinh vien . Ma so SV . Bài 1 Cho so dô sau Figure 1 1. Ve diên ap và dong diên qua V1 D1 và tai khi goc kich bang zero. Tinh tri trung binh diên ap và dong diên tai. 2. Lâp lai câu hoi voi goc kich bang 60 dô. Ve gian dô kich V1. 3. Neu thay tai bang diên trô thuân tinh công suât tai khi goc kich bang 60 dô. 4. Neu L vô cùng lon tinh tri trung binh dong diên qua cac linh kiên. Figure 2 SÙ dung hinh vê 1a và gia thiêt goc kich bang 120 dô dê thirc hiên vê dô thi câu 1-3. 1. Trên hinh 2 hay ve diên ap trên tai khi dong tai liên tuc không xét anh huông cua qua trinh chuyên mach. 1 DTCS on tap 2 11 V v_n Figure 3 2. Trên hình 3 hãy vẽ áp trên linh kiện V1 khi dòng tải liên tục. Không xét ảnh hưởng của hiện tượng trùng dẫn V v_n Figure 4 3. Hãy vẽ dạng dòng điện qua nguồn xoay chiều trên hình 4 khi dòng tải liên tục không xét hiện tượng trùng dẫn 2 DTCS on tap 3 11 Lâp lại các câu hỏi 1 2 3 nêu trên nếu xét đến hiên tương trùng dẫn với góc chuyển mạch bằng 30 độ. Lập lại các câu hỏi 1 và 3 với tải thuần trở Sử dụng sơ đồ chỉnh lưu tia 3 pha trên hình 1b và giả thiết góc kích bằng 120 độ để giai cac caụ 4 5 6. 4. Vẽ trên hình 5 đồ thị điện ap tai chỉnh lưu với dong tai liên tục Figure 6 5. Lập lai bai toan 1 trên với tai thuần trớ hãy vê ap chỉnh lưu trên hình 6.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    0    11-08-2020
17    3    0    11-08-2020
265    5    0    11-08-2020
122    6    0    11-08-2020
50    3    0    11-08-2020
6    4    0    11-08-2020
5    5    0    11-08-2020
8    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
196    8    0