TAILIEUCHUNG - BÀI 3: KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN

Nắm được cách thức thiết lập, định dạng cho khối, đoạn trang văn Bản. Biết cách thêm các hình ảnh, tạo chữ nghệ thuật. Nội dung: Tạo văn bản, Định dạng văn bản cơ bản, Định dạng văn bản nâng cao, Chèn các đối tượng vào văn bản, Các hiệu ứng đặc biệt, Giới thiệu các tính năng nâng cao. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http KÊ HOẠCH BÀI GIẢNG ị Phân bổ thời gian 7T LT 1T TH 6T X Slide bài giáng 4- Tập bài tập 4- Giáo trình srJàce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http I NỘI DUNG MON HỌC 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG Bài 2 GIỚI THIẸU PHÂN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN Bài 3 KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN Bài 4 KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU Bài 5 BẢO MẬT VÀ IN ẤN VĂN BẢN Bài 6 GIỚI tHiỆU phân mềm xử lý bảng tính Bài 7 KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH Bài 8 ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN BẢNG TÍNH Bài 9 TỔNG QUAN ỨNG DỤNG TẠO TRÌNH CHIẾU Bài 10 KỸ THUẬT THIẾT KE TRìNh chiêu Bài 11 GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Bài 12 THI CUỐI MÔN Bài 13 ĐỒ ÁN MÔN HỌC stJäce 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 3 KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN Nắm được cách thức thiết lập định dạng cho khôi đoạn trang văn Bản. Biết cách thêm các hình ảnh tạo chữ nghệ thuật. 4- 4- 4- 4- 4- 4- Tạo văn bán Định dạng văn bán cơ bán Định dạng văn bán nâng cao Chèn các đôi tượng vào văn bán Các hiệu ứng đặc biệt Giới thiệu các tính năng nâng cao srJàce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÃI HỌC 4- Hiểu và thao tác được các thao tác trong quá trình soạn tháo Văn bán Biết sử dụng các tính năng để tạo thiết lập các thuộc tính liên quan đến khôi đoạn trang văn bán 4- Biết cách để chèn hiệu chỉnh thiết lập các ký tự đặc biệt hình ánh 4- Biết cách tạo các điểm nhấn đâu dòng đoạn cho văn bán Biết cách thiêt lập phân đâu cuối trang văn bán stJäce 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http TẠO VĂN BẢN Nắm được cách thức tạo mới trang văn Bản cách nhập cho đúng quy cách văn bản. - Cách tao mói môt trang văn bản 2 Mở một tập tin văn Bản đã tôn tại Phím tắt Ctrl O 3 Đóng 1 tập tin văn Bản đang làm việc 4 5 Lứu văn Bản đang làm việc Lưu văn Bản đang làm việc với tên khác hoặc nơi lưu trữ khác Thoát khỏi ứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT