TAILIEUCHUNG - Quy trình vận hành chuẩn 7

Quy trình release sản phẩm không đạt chất lượng | PROCTER GAMBLE VIỆT NAM - ĐONG AN FACILITY QUY TRÌNH VẬN hanh CHUAN Qụy trình release sán phám không đ ạt chất lưựng SOP số Ngấy hiếu lực 30-Aug-02 Trang 1 of 1 Thay thế SOP số Ngấy Nhưng thay đổi chính Người soạn thao Tran Phan Mạnh Phong Ngưới xet duyet Ngưới phe chuấn Đấng Thế Nghiem 1. Mục đích Nham xấc định quy trình ra quyết định release đôi với hang không đạt yêu cấu chất lương 2. Phạm vi áp dụng SOP nay ấp dung chô nguyên liêu baô bì thanh phấm tai nha may Đông An 3. Định nghĩá OOS không đấp ưng cấc tiêu chuẩn chất lướng quy định trông Raw Material Speciíicatiôn Packaging Material Specificatiôn Formula card 4. Vái trô - Trách nhiệm QA QC điều tra nguyen nhan dan đến kết qua OOS chuấn bị môi dữ liệu lien quan như cấc tai liệu ky thuật cấc mau thư phướng phấp thư kết qua cấc lan thử nghiẹm . . . Planning lam viec với supplier khi cô sự cố ve OOS như yeu cau cung cấp them cấc kết qua thư nghiem cấc tai lieu ky thuật lien quan đến chỉ tieu chất lướng đô Giam đôc nha may lam viec với cấc bô phân ben ngôài nha may Đông An Giam đôc nha may Bình Dướng quyết định hôặc uy quyến chô ngưới quyết định release hang OOS. 5. Qụy trình Bô phạn QC lấy mau theô hướng dan cua SOP D-02-12-11. Khi kết luấn kết qua thư nghiem bị OOS ban lanh đaô se cấn nhấc môi yếu tế lien quan đến chỉ tiếu chất lướng bị OOS đe quyết định reject hay vấn cô the release Nếu cô the release bô phấn QA QC Planning Operatiôn se tấp hớp cấc sô lieu tai lieu cấn thiết cung bấn giai trình ly dô cô the release. Giấm đôc nha mấy ky duyet bấn giai trình vấ lấm viec tiếp với cấc bô phấn cô lien quan cua công ty đe tấp hớp them dư lieu nếu cấn Giấm đôc nha mấy lấm viec với Giấm dốc nha mấy Bình Dướng đe đat sự chấp thuấn release chô lô hang Giấm đôc nha mấy chỉ đaô nhưng hanh đông khấc phục phông ngưa cấn thiết đe tranh lấp lai. Cấc kết qua thư nghiem bấn giai trình hanh đông khấc phuc phông ngưa vấ quyết định release phai đước lưu hô .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN