TAILIEUCHUNG - Quy trình vận hành chuẩn 6

Quy trình release thành phẩm | PROCTER GAMBLE VIỆT NAM - ĐONG AN FACILITY QUY TRÌNH VẬN hanh CHUAN QUY TRÌN H RELEASE THANH PHAM SOP số Ngay hiếu lữc Trang 1 2 Thay thế SOP số Ngay Những thay đoi chính Người soạn thao Tran Phan Mạnh Phong Ngữởi xet duyet Ngữởi phe chuan Đặng Thế Nghiem 1. Mục đích Bảo đảm chỉ đưa ra thị trường những sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng 2. Phạm vi áp dụng Ap dụng cho những sản phẩm đã hoàn tất giai đoạn FC audit và one hour run qualification 3. Định nghĩa 4. Vái tro - Trách nhiệm On line QC thực hiện online check attributes variables ít nhất 10 phut một lan . QC se thực hiên Diaper performance check ít nhất hai lan moi ca khi bat đau va giữa ca . 5. Qụy trình San phấm phai đữỢc kiem tra ngay khi khởi đọng may khi change over hoặc khi khởi đông lai . Kiểm tra Online check khi phat hiẹn khuyết tật ngữởi vận hanh may se quyết định chấp nhan hay loai bo san phấm đo Nếu loai bo thong bao cho bo phan thanh phấm đe tach rieng những san phấm đa hoan thanh tữ lan online check trữởc đo . Nếu chấp nhan san phấm tiến hanh chỉnh may va tiếp tuc kiểm tra cho đến khi san phấm trở lai bình thữởng . Những lan kiếm tra nay đữỢc xem nhữ online check va phai ghi nhan lai trong online check form theo đung thởi gian quy định . QUY TRÌNH RELEASE THANH PHAM SOP số Trang 2 2 Kiem tra performance nêu phát hiện khuyết tật việc kiểm tra truy vết sẽ được thực hiện theo tán suất một giợ lán nhám xác định phạm vi ánh hưông QA leader sẽ quyết định release hoác reject các sán phám đo . Khi hoán thánh ca sán xuất lo sán phám được xem lá release khi hoán tat PR form Attributes online check form Variables check form va Performance test form

TÀI LIỆU LIÊN QUAN