TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 16

Các hàm thuộc F(x) có dạng ”trơn” như ở hình được gọi là hàm thuộc kiểu S. Đối với hàm thuộc kiểu S, do các công thức biểu diễn F(x) có độ phức tạp lớn, nên thời gian tính độ phụ thuộc cho một phần tử lâu. Bởi vậy trong kỹ thuật điều khiển mờ thông thường các hàm thuộc kiểu S hay được thay gần đúng bằng một hàm tuyến tính từng đoạn. Một hàm thuộc có dạng tuyến tính từng đoạn được gọi là hàm thuộc có mức chuyển đổi tuyến tính (hình ). Hàm thuộc F(x). | chương 16 KHAI NIỆM VÊ TẬP MỜ nghĩa Tập mờ F xác định trên tập kinh điển X là một tập mà mỗi phần tử củà nỗ là một cập các già trị x pF x trong đỗ xeX và pF là ành Xà. nF X 0 1 7-1 Anh Xà pF đườc gội là hàm thủộc hộàc hàm phủ thủộc củà tàp mờ F. Tàp kinh điên X đườc gội là tàp nên hày vủ trủ củà tàp mờ F. Hình Hàm phụ thuộc của tập mờ Ví dủ một tàp mờ F củà càc sộ tự nhiên nhộ hờn 6vời hàm phủ thủộc pF x cộ dàng như hình định nghĩà trên nên X sê chứà càc phàn tử sàủ F 1 1 2 1 3 4 . created with download the free trial online at professional Số tự nhiên 1 và 2 co độ phụ thuộc Pf 1 pF 2 1 càc sô tự nhiên 3 và 4 cô độ phụ thuộc nhô hơn 1 pf 3 và PF 4 . Những sô không được liêt kê cô độ phụ thuộc bàng ũ. Sử dụng càc hàm thuộc đê tính độ phụ thuộc cUà một phàn tử x nàô đô cô hài phương phàp - Tính trực tiếp nếu pF x chô trươc dươi dàng công thức tương minh - Trà bàng nếu pF x chô dươi dàng bàng Càc hàm thuộc pF x cô dàng trơn như ơ hình đươc gội là hàm thuộc kiêu S. Đôi vơi hàm thuộc kiêu S dô càc công thức biêu diên pF x cô độ phức tàp lơn nên thơi giàn tính độ phụ thuộc chô một phàn tử làu. Bơi vày trông kỹ thuàt điêu khiên mơ thông thương càc hàm thuộc kiểu S hàỹ đươc thày gàn đung bàng một hàm tuyến tính từng đôàn. Một hàm thuộc cô dàng tuyến tính từng đôàn đươc gội là hàm thuộc cô mức chuyên độ9i tuyến tính hình . Hàm thuộc pF x như ơ hình vơi m1 m2 và m3 m4 chính là hàm thuộc cuà một tàp kinh điên. kL created with n nitroPDF professional download the free trial online at professional Hình Hàm thuộc aF x có mức chuyển đoi tuyên tính. Độ cao miền xác định va mien tin cậy của tập mô Trong những ví dụ trên các hàm thuộc đều co độ cao bang 1. Điều đo nội ráng các táp mờ đo đêu cộ ít nhất một phán tử cộ độ phu thuộc báng. Trong thực tế khộng phái táp mờ náo cung cộ độ phu thuộc báng 1 tường ứng vời điều kiên đo thì khộng phái moi hám thuộc đều co độ cáo báng 1. nghĩa 1 Độ cáo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN