TAILIEUCHUNG - Quy trình vận hành chuẩn 5

Quy trình nhập và xuất thành phẩm | PROCTER GAMBLE VIỆT NAM - ĐONG AN FACILITY QUY TRÌNH VẬN hanh CHUAN QUY TRÌNH NHẬP XUAT THANH PHAM SOP so Ngấy hiẹu lừc 15-Apr-02 Trang 1 1 Thay thế SOP so Ngấy Nhừng thay đoi chính vấn bấn mỢi Người soạn thao Tran Phan Mạnh Phong NgừỢi xet duyet NgừỢi phe chuan Đặng Thế Nghiem 1. Mục đích Cung cấp một quy trình xử lý thanh phẩm từ khi nhập kho từ bộ phận san xuất đến khi xuất kho . Bao đấm xuất kho thanh phẩm đẩ đừỢc release đung chung loai so lừỢng theo nguyến tấc FIFO. 2. Định nghĩa FIFO nguyen tac vấo trừôc ra trừôc thanh pham đừỢc tính FIFO theo so lot san xuất . 3. Qụy trình Nhấp kho thanh phấm Bước Hanh động Trách nhiệm 1 Dấn nhấn thong tin sấn xuất Bộ phận đóng gói 2 Đừa vấo vị trí trong kho đien vấ treo the kho nhấn On hold Bộ phận đóng gói 3 Cấp nhất trong he thong Khó 4 Kiem tra thanh pham vấ chuyen trang thai tren he thong QC 5 Kiem tra so lừỢng treo nhấn Release hoấc Reject cấp nhất he thong. Khó Xuất kho thanh phấm chỉ được xuất hang đa được release Hang đuỢc xuất theo nguyen tac FIFO BỌ phạn kho viết Phiếu xuất kiem Lệnh đieu đọng nôi bo vôi đấy đu thong tin mấ hang ten hang so lừỢng so lot nôi nhân hang nôi xuất hang bien so xe chỢ hang co chữ ky cua ngừôi xuất hang tai xế ngừỢi kiem tra Tai xế giữ lien 1 2 3 đe thanh toan tien xe vấ gỢi cho bo phấn nhấn hang thu kho giữ lien 4 Sau khi nhấn hang thu kho ben nhấn ky nhấn vấ gỢi lai lien 2 cho ben xuất hang 4. Phu luc PHIẾU XUAT kiêm LỆNH ĐIẾU ĐỘNG NỘI .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN