TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 15

Ưu điểm của phương pháp bức xạ là cho phép đo mà không cần phải tiếp xúc với chất lưu. Ưu điểm này rất thích hợp khi đo mức chất lưu ở những điều kiện khắc nghiệt như ở nhiệt độ cao, áp suất cao hoặc khi chất lưu có tính ăn mòn nhanh. Phương pháp đo bằng hấp thụ tia Trong phương pháp này, bộ phận phát và thu đặt ở bên ngoài và về hai phía của bình chứa. Bộ phận phát là một nguồn bức xạ tia , thí dụ nguồn 60Co (có T=5,3 năm) hoặc. | Chương 15 PHƯƠNG PHÁP DUNG BỨC XÁ Ưu điểm của phương pháp bức xạ là cho phép đo mà không cần phái tiếp xủc vơi chất lưu. Ưu điểm này rất thích hơp khi đo mức chất lưu ơ những điểu kiến khác nghiét như ơ nhiét đô cao áp suất cao hoác khi chất lưu co tính án mon nhánh. Phương pháp đo bang hap thụ tia Y Trong phương pháp náy bo phán phát vá thu đát ơ bén ngoái vá vé hái phíá cu á bình chứá. BỌ phán phát lá mọt nguon bức Xá tiá Y thí du nguon 60Co co T 5 3 nám hoác 137Cs T 33 nám . Bo thu lá một buong ion hoá. Khi xác định mức nguon phát vá bo thu đát đoi dién ơ mức ngương cán phát hién. Nguon phát sé phát rá mot chum tiá Y mánh vá song song. Phu thuoc váo tình tráng mức chất lưu cáo hơn hoác thấp hơn mức ngương chum tiá sé bị suy giám hoác khong suy giám bơi chất lưu. Tình tráng náy sé đươc phán ánh báng tính hiéu nhị phán đé néu ro mức chất lưu cáo hơn hoác thấp hơn mức ngương cán kiém trá. Trong ché đo đo lién tuc nguon phát rá chum tiá vơi mot goc mơ nhất định đé quét toán bo chiéu cáo cuá mức chất lưu vá cuá bo thu. Khi mức chất lưu táng thì cương đo cuá liéu lương chiéu nhán đươc ơ bo thu giám đi do hiéu ứng hấp thu tiá gama trong chất lưu. Như váy tín hiéu ơ đáu rá sé tỉ lé vơi mức chất lưu trong bình chứá. Phương đo báng song sieụ ám created with download the free trial online at professional Trong chế độ đo liên tục phải sử dụng bộ chuyển đổi đóng vai tro vừa lả bộ phảt vừa lả bộ thu sóng ảm. Bộ chuyên đổi đảt trên đỉnh cUả bình chứả. Sộng ảm dạng xung phảt rả từ bộ chuyên đội đến bê mảt chất lửu sê bị phản Xả trở lải vả lải đửỢc bộ chuyên đội thu nhản đê biến thảnh tín hiêu điên. Khộảng thởi giản At từ thởi điêm phảt sung đến thởi điêm thu sộng phản Xả sê tỉ lê vởi khộảng cảch từ bộ chuyên đội đến bê mảt chất lửu. Nhử vảy quả At cộ thê đảnh giả đửỢc mức cuả chất lửu trong bình chứả . Bộ chuyên đội tín hiểu cộ thê gộm ảp điên hộảc điên động. Bộ chuyên đội dung gộm ảp điên chộ sộng siêu ảm tản số 40kHz. Bộ chuyên đội điên động chộ sộng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    3    0    13-08-2020
166    9    2    13-08-2020
17    6    0    13-08-2020
136    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN