TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG I. VẬN DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN TỪ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. Thực hiện mục tiêu đầu tiên 2. Đo lường rủi ro cho doanh nghiệp 3. Thông tin cần thiết bổ sung thêm đối với doanh nghiệp 4. Đối với hoạt động của ngân hàng 5. Phân tích khả năng sinh lời của ngân hàng II. ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 1. Môi trường hoạt động của NH SMV 2. Đo lường kết quả thu nhập. | CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG I. VẬN DUNG NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN TỪ TÀI CHÍNH DOANH NGHIẼP 1. Thực hiện mục tiêu đầu tiên 2. Đo lường rủi ro cho doanh nghiệp 3. Thông tin cần thiết bổ sung thêm đối với doanh nghiệp 4. Đối với hoạt đông của ngân hàng 5. Phân tích khả năng sinh lời của ngân hàng II. ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 1. Môi trường hoạt đông của NH SMV 2. Đo lường kết quả thu nhâp 3. Đo lường rủi ro 4. Đề ra mục tiêu cho lợi nhuân và rủi ro III. SỰ ĐÁNH ĐỔI GIỮA LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO 1. Nhấn mạnh đến thanh khoản và sự nhạy cảm lãi suất cân bằng 2. Bô phân quản lý cổ đông và đinh chế 3. Tình hình bổ sung sự đánh đổi giữa lợi nhuân và rủi ro Nhiều ngân hàng sẽ phải quản trị và chấp nhận rủi ro cao để có thể đạt được lợi nhuận hợp lý. Điều quan trọng một ngân hàng có thể đo lường rủi ro để thực hiện lợi nhuận khả quan hơn trong kỳ tới với những thách thức của các nhân tố bên ngoài và sự điều chỉnh các luật lệ. Hoạt động của một ngân hàng sẽ ảnh hưởng đến giá trịi của nó trên thị trường năng lực của nó sẽ thôn tính ngân hàng khác hoặc là bị thôn tính với giá tốt và năng lực sẽ tạo nên trong thị trường tài chính. Mặc dù ngân hàng không thể thay đổi kết quả hoạt động đã qua nhưng qua đánh giá kết quả hoạt động này là bước đầu tiên cần thiết cho việc lập kế hoạch hoạt động trong tương lai. Chương này giới thiệu kiến thức cơ bản về phương pháp phân tích lợi nhuận và rủi ro của ngân hàng bằng cách vận dung các tỷ số đo lường lợi nhuận và rủi ro trong doanh nghiệp vào phân tích lợi nhuận và rủi ro trong họat động của ngân hàng. Đồng thời cho thấy sự đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro nghĩa là lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao và ngược lại. I. VẬN DUNG NHỮNG KIẾN THỨC CƠ bảN từ Tài chính doanh nghiệp Nhiều nhà ngân hàng cho rằng ngân hàng thương mại thì khác với kinh doanh phi tài chính vì thế những khái niệm được sử dụng trong phân tích doanh nghiệp thì không phù hợp cho các ngân hàng thương mại. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
75    3    0    14-08-2020
1    5    0    14-08-2020
4    3    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN