TAILIEUCHUNG - survey format - bản khảo sát

Bản khảo sát về hệ thống tưởng thưởng và thăng tiến | P G VIETNAM - BINH DUONG PLANT BAN KHAO sAt vE hE thô ng Tưởng thưởng vA thang tiEn Họ ten không bắt buộc Bô phận Xin mời anh chị tham gia chương trình phong vấn sau đây. Bảng khảo sát nay nham mục đích tìm hiểu mức độ hiểu biết cua anh chị về hệ thong oanh gia hiệu qua àm việc hệ thong thang tiến va hệ thống lương va phuc lơi cua nhan viền tai nha may. Kết qua cua ban khao sat nay sề được sư dụng dể cải tiến hiệu qua cua các hệ thống nêu trên. Xin vui lòng điển đầy đủ va gửi vể cho Trân-NT phong Purchasing trưdc ngày 5 5 2000. 1 Đúng Sai 2 Hệ thông đánh gía hiệu quả lam việc của nhân viên tai nha máy rating system Kết_quả_ đanh- gíahiệu quả _Làm_việc cua tôi anh hưỞQgđến lương của lôi__p_Q_p. Tôản _thệ _nhản _yiên_ đểu được đánh giá_và .chiảlàm 3. nhiômí 2 3 _ __ p Việc đánh giá hiệu_quảJàm_ việc -đưỢ-C thưc hiện KiƠLnămp_Q_p. Ngươi lành_đaô_ttưc tiệp của _tôi đành già_ hiệu .qưáJàm_ việc của -tôi__p_Q_p. Kết-qua- hoạt -đông -cua-nhà may ảnh_hưỢng đện kệt -qửá_đánh_giá hiẽử qua iam việc. cua tôip_Q__Q Hiệu quá cửáCậC- hẽ thóũglam. việc -dô- tôi phu_ trach cô ảnh_hưỢng đến-đanh -giá hiệu qua lamp_Q_p. việc của tôi. Đông góp. cua cá_nhàn tôi vaô -kết qủá cUápiLlár sệ khjông_anh hương gì đến kết qua đanh gia_p_Q__Q hiệu qua lam việc cua tôi It-qua cáLtiến cua cá_nhan anh_ hương -đện_kẽt_quá đanh giá_hiệư quá cua -tôip_Q__Q It-qua hữat -đông -cửa-bộ phận san -xuất nợi-tâi iham gia hỔ trỢ-san_xuat vaô giô nghLtrưap_Q__Q không anh hương đền kệt qua đanh gia hiệu qua lam việc cua tôi SỐ lượng-CỬá nhan_viến. đưọc. xấp vaô _nhúm_1_phự thuộc vaô kệt qua -hôat đông cua Qhá_máy_p_Q_ Cách-hanh-xử cua công_việc cô-ảnh- hương JtrưcJiê p đan ráijng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN