TAILIEUCHUNG - Quy trình vận hành chuẩn 4

Quy trình quản lý hàng hỏng | PROCTER GAMBLE VIỆT NAM - ĐONG AN FACILITY QUY TRÌNH VẬN hanh CHUAN QUY TRÌNH QUAN lY hang hong SOP số Ngấy hiệu lực 1-Apr-02 Trang 1 3 Thay thế SOP sô Ngấy Nhưng thay đoi chính vấn bấn mơi Người soạn thao Tran Phan Mạnh Phong . Ngươi xệt duyệt Ngươi phệ chuấn Đặng Thệ Nghiệm 1. Mục đích Đưa ra một quy trình cho vjiệc xử lý ban thanh phẩm thanh phẩm không đạt chất lương quy định . 2. Phạm vi áp dụng SOP nay ấp dung cho cấc ban thanh phấm thanh phấm va nguyện vật liệu đa đưa vấo san xuất . Cấc nguyện vât liệu không đat chất lương đươc phất hiện từ đau va không đưa vấo san xuất không đươc đệ cap trong SOP nay . 3. Định nghĩá Ban thanh phấm bao bì hong cấc san phấm bị loai ra trên day chuyện san xuất mấ khong thể rework đươc . Nguyện liệu cấc nguyện liệu phất hiện bị nhiệm bấn hư hong trong qua trình sư dung . Thanh phấm hong thung hoặc goi san phấm bị ra ch bệ mop mệo . Phấn loai Loai A thung bị bệ ra ch mop mệp nhưng cac goi sấn phấm bện trong vấn sa ch sệ goi khong bị trấy xươc rấch . Loai B Goi mơi bị rấch hoấc vết rấch nho sấn phấm bện trong con tot . Loai C goi sấn phấm rấch bệ sấn phấm bện trong bị nhiệm bấn rấch dệ dấng nhấn biết bang mất thương . QUY TRÌNH QUAN LÝ HANG HỎNG SOP sô Trang 2 3 4. Quy trình Đôi với ban thanh phẩm bao bì bộ phận san xuất sẽ Điẽn sô lướng hông va ộ PDR cuối môi ca san xuất Treo nhan Reject va chuyẽn sang khu vực chưa hang hông cuôi môi ca san xuất . Đôi với nguyẽn liẽu bô phạn san xuất báô chô Trướng ca . Trướng ca lam viẽc với cac bô phạn khấc đẽ đẽ ra quy trình xử ly riẽng . Đôi với thanh phấm Cac thung hôặc gôi san pham bị rach bẽ môp mẽô đước xử ly thẽô quy trình sau Bước Hang hỏng Hanh động Trách nhiệm 1 Do lưu kho Do vận chuyển Do khậch hang trậ lậi Lap biẽn ban hang hông Lap biẽn ban hang hông CS gới phiếu yẽu cau đôi hang đa đước chấp nhân đến bô phân khô Khô Tai xế nhan viẽn thẽô dôi Bô phạn phu tra ch kha ch hang CS 2 Tap trung vàô vị trí trẽô nhan On hôld Lap phiếu tiếp nhạn hang .

TÀI LIỆU HOT