TAILIEUCHUNG - Quy trình vận hành chuẩn 3

Hệ thống nhãn cho nguyên vật liệu và thành phẩm | PROCTER GAMBLE VIỆT NAM - ĐồNG AN FACILITY QUY TRÌNH VẬN hanh CHUAN HỆ THONG NHAN cho nguyện vật liệu THANH PHAM SOP số Ngay hiệu lực 1-Apr-02 Trang 1 2 Thay thế SOP số Ngay Những thay đối chính van ban mới Ngữới soạn thao Tran Phan Manh Phong Ngữới xệt duyệt Ngữới phệ chuẩn Đặng Thế Nghiệm 1. Mục đích Thông nhất hệ thông nhan sử dụng trong nha may Đồng An nha kho thuê ngoai . Bao đảm moi nguyên vật liệu ban thanh pham thanh pham hang hông hang chờ xử ly goi tat la hang hoa trong nha may nha kho thuê ngoài đêu thê hiện đay đu thong tin liên quan va tình trang chất lường . 2. Phạm vi áp dụng SOP nay ap dung cho cac loại nguyên liêu bao bì ban thanh pham thanh pham hang hong hang rêcyclê rework hang chờ xử ly trong nha may Đong An hoặc tai nha kho thuê ngoai. 3. Định nghĩá Nhan On Hold mau trang la loai nhan tình trang hay trang thai dung cho cac loai nguyên liêu bao bì ban thanh pham thanh pham chờ kiêm tra chất lường . Nhan Rêlêasê mau xanh la cay la loai nhan tình trang dung cho cac loai nguyên liêu bao bì ban thanh pham thanh pham đa đat tiêu chuan chất lường . Đườc phêp xuất đê sử dung cho khau tiếp thêo trong quy trình san xuất hoac xuất ra thị trường . Nhan Rêlêasê for rework mau trang la loai nhan tình trang đa đat tiêu chuan chất lường nhưng chờ xử ly thêm. Khong đườc phêp xuất cho san xuất hoac xuất ra thị trường . Nhan Rêjêct mau đo la loai nhan tình trang dung cho cac loai nguyên liêu bao bì ban thanhpham thanh pham khong đat chất lường . Hang Rêjêct phai đê trong khu vực riêng . Khong đườc phêp xuất đê sử dung trong san xuất cung như xuất ra thị trường . Nhan thong tin mau hong dung cho nguyên liêu bao bì thanh pham nham cung cấp thêm thong tin nhan thong tin đườc dan trên tưng pallêt hoac tưng drum . Nhan thong tin la loai nhan ho trờ cho nhan on hold rêlêasê va rêjêct . Kích cờ va nội dung cac loai nhan xêm phan phu luc . 4. Vái tro - Trách nhiệm QA Approvê QCA . Quyết định trang thai rêjêct . QC .

TÀI LIỆU HOT