TAILIEUCHUNG - Quy trình vận hành chuẩn 2

Quy trình xuất nguyên vật liệu vào sản xuất | PROCTER GAMBLE VIỆT NAM - ĐONG AN FACILITY QUY TRÌNH VẬN hanh CHUAN QUY TRÌNH XUAT NGUYÊN VẬT LIỆU VAO SAN XUAT SOP so Ngày hieu lực 1-Àpr-02 Trang 1 2 Thay the SOP so Ngày Nhưng thay đổi chính vàn bàn mời Người soạn thao Tran Phan Mạnh Phong Người xet duyet Người phe chuan Đàng The Nghiem 1. Mục đích Bào đảm nguyên vật liệu đưa vào san xuất đúng chủng loại tình trạng chất lương theo nguyên tắc FIFO và đươc cập nhật trong hệ thống kịp thời 2. Định nghĩa FIFO nguyên tàc vào trườc thì ra trườc FIFO đườc lấy theo ngày release cua QC Khu NVL danh cho sàn xuất đườc ke o xanh là cày co dan nhàn ten nguyen vàt liẹu và đườc thong bào rộng rài cho nhàn vien . Nguyen vàt lieu bao gom càc loai nguyen lieu bao bì và phu lieu dung cho sàn xuất . 3. Qụy trình Nhàn vien kho càn cứ vào kế hoach sàn xuất và định mức nguyen vàt lieu BOM đe dự tru loai và so lường nguyen vàt lieu se xuất cho sàn xuất . Nhàn vien kho co tràch nhiẹm đoi chiếu vời bào cào ton kho và thong bào cho bo phàn kế hoach khi lường ton kho dười mưc quy định . Nhàn vien kho xuất theo FIFO cac nguyen vàt lieu bao bì đà release vào khu NVL dành cho sàn xuất đàt đung vị trí vời đấy đu nhàn tình trang . Càp nhất he thong . Nhàn vien sàn xuất chỉ đườc lấy nguyen vàt lieu co nhàn release vào sàn xuất từ khu NVL dành cho sàn xuất trong trường hờp khong thấy nhàn release phai bào ngay cho trường bo phàn hoàc nhàn vien kho . KHONG được mang NGHUYÊN vật liệu vào san XUAT MÀ KHONG BIẾT NGUYÊN vật liệu đO cO được RÊLÊÀSÊ hay chưa . QUY TRÌNH XUAT NGUYÊN VẬT LIỆU VAO SAN XUAT SOP sô Trang 2 2 Kiểm tra tên ma sô nguyên vật liệu với PR form hoặc kế hoạch san xuất trước khi mang vào san xuất nếu thấy sai phai bao cho trướng bo phân hoăc nhan viên kho . KHÔNG ĐƯỢC MANG VÀO SAN XUAT CÁC nguyên vật liêu không đúng mA sô . Nhan viên san xuất mang nguyên vạt liệu vao san xuất thêo FIFO . Nhan viên san xuất ghi lai so lot so lướng sử dung vao PR form . Cac nguyên vat liêu khong sử

TÀI LIỆU LIÊN QUAN