TAILIEUCHUNG - BÀI 5: CĂN BẢN VỀ LẬP TRÌNH

Hiểu biết cơ bản nhất về lập trình và sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để giải quyết một số bài toán: Khái niệm cơ bản về lập trình; Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Pascal; Các kiểu dữ liệu; Khai báo biến, hằng; Lệnh nhập và xuất dữ liệu; Lệnh có cấu trúc; Chương trình con: Thủ tục và Hàm. | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MH MĐ TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH Bài 2 TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH Bài 3 SỬ DụNg hệ điều hành ms windows Bài 4 VIRUS MÁY TÍNH Bài 5 CĂN BẢN VỀ LẬP TRÌNH ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN 4- THI s ăce TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 5 CĂN BẢN VỀ LẬP TRÌNH Hiểu biết cơ bản nhất về lập trình và sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để giải quyết một số bài toán 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Khái niệm cơ bản về lập trình Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Pascal Các kiểu dữ liệu Khai báo biến hằng Lệnh nhập và xuất dữ liệu Lệnh có cấu trúc Chương trình con Thủ tục và Hàm 1 8 26 2009 -I- Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về lập trình. -I- Nắm rõ cấu trúc và phương pháp lập trình bằng ngôn ngữ Pascal. L Xây dựng được các chương trình con và ứng dụng nhỏ bằng Pascal. s ăce TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Ita Khái niệm cơ bản về lập trình Hiểu rõ những khái niệm thường dùng trong lập trình ị Ngôn ngữ lập trình Lập trình soạn thảo ra chương trình lập kế hoạch lên phương án . Ngôn ngữ lập trình là hệ thống các từ ngữ quy tắc cú pháp mà người lập trình phải tuân theo. Ngôn ngữ máy là các chỉ thị dưới dạng nhị phân. 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Khái niệm cơ bản về lập trình l Ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ bậc cao là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ của người. Ngôn ngữ bậc thấp là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ máy được viết ra bằng các ký hiệu hết sức ngắn gọn mô tả các thao tác vật lý máy. Thông dịch là cách dịch từng lệnh một dịch tới đâu thực hiện tới đó. Biên dịch dịch toàn bộ chương trình thành ngôn ngữ máy sau đó máy tính thực hiện. Ítíacp TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Ita Khái niệm cơ bản về lập trình 4- Kiểu dữ liệu Kiểu dữ liệu là một tập hợp các giá trị có cùng một tính chất và tập hợp các phép toán thao tác trên các giá trị đó. Kiểu dữ liệu sơ cấp là kiểu dữ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN