TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 10

Hệ số nhiệt độ của điện trở suất có giá trị dương, cỡ 0,7 / C ở 25oC. Sự thay đổi nhiệt độ của nó tương đối nhỏ nên có thể tuyến tính hoá đặc tuyến của cảm biến trong vùng nhiệt độ làm việc (hình ) bằng cách mắc thêm một điện trở phụ (song song hoặc nối tiếp tùy thuộc vào mạch đo ). - Khoảng nhiệt độ sử dụng bị hạn chế trong khoang’ từ -50 oC đến 120 oC. Các điện trở silic được chế tạo bằng công nghệ khuyếch tán tạïp chất vào đơn tinh thể. | Chương 10 Bien trd Silic Đây là một điện trở bán dẫn no khác với những nhiệt điện trở nội trện ở những điệm sau - Hệ so nhiệt độ cUá điện trở suất cộ giá trị dưởng cở 0 7 ộC ở 25ộC. Sự tháy đoi nhiệt độ cUá nộ tưởng đoi nhộ nện cộ thể tuyến tính hoá đác tuyến cUá cám biến trong vUng nhiệt độ lám việc hình báng cách mác thệm một điện trở phu song song hoác nội tiệp tuy thuộc váo mách đo . - Khoáng nhiệt độ sử dung bị hán chệ trong khoáng từ -50 ộC đốn 120 ộC. Các điện trở silic đưởc chệ táộ báng cong nghệ khuyệch tán táp chất váo đởn tinh thệ silic. Sự tháy đoi nhiệt cuá điện trở suất cuá silic phu thuộc váo nong độ phá táp vá váo nhiệt độ. Nệu nhiệt độ nhộ hởn 120 ộC khộáng nhiệt độ lám việc cuá điện trở silic điện trở suất táng khi nhiệt độ táng do độ linh động cuá hát tái giám má nong độ cuá chung trện thực tệ khộng tháy đoi. Nong độ khộng đoi đưởc táộ rá do phá táp nộ lởn hởn rất nhiệu so vởi nong độ gáy nện bởi sự ion hoá hình thánh cáp điện tử-lỗ trống . Hệ sộ nhiệt độ cuá điện trở cáng nhộ khi phá táp cáng mánh. kL created with n nitroPDF professional download the free trial online at professional 2000 R Q 1500 đầu đo 1000 tuyen tính hoa với R 2 6 kQ với R 2 6 kQ 500 tuyện tính hoa với R 2 5 kQ 300 L -55 -25 0 25 50 75 100 Nhiệt đọ C Hình Sự phu thuộc nhiệt độ cua điện trở Silic. Trong trường hợp nhiệt độ lớn hơn 120 oC điện trở suất giảm khi nhiệt độ tảng. Quả trình ion hoả do nhiệt chuyện mức cUả điện tử từ vUng hoả trị lện vUng dản chiếm ưu thế lảm cho nong đo hảt tải tảng lện lơn hơn lả nong đo phả tảp. Hệ sô nhiệt cuả điện trơ suất trong vung nảy khong phu thuọc vảo phả tảp đảy lả trương hợp bản dản riệng. ĐO NHIỆT ĐỘ BANG CẶP NHIỆT Đặc trưng chung-độ nhạy nhiệt Cặp nhiệt co cấu tạo gom hai dây dẫn A và B được nôi với nhau bới hai môi hàn cô nhiệt đô T1va T2. Suất điện đông E phu thuôc vaô ban chat vat liệu lam cac day dan A B va vaô nhiệt đô T1 va T2 . Thông thướng nhiệt đô cua môt môi han được giữ ợ gia trị không đổi va .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT