TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 9

Một tính chất quan trọng của loại điện trở này là có độ nhạy nhiệt rất cao, khoảng 10 lần lớn hơn so với điện trở kim loại. Ngoài ra, hệ số nhiệt của chúng có giá trị âm và phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ. Nhiệt điện trở được làm từ hỗn hợp các ôxít bán dẫn đa tinh thể như: MgO, MgAL2O4, Mn2O3, Fe3O4, Co2O3, NiO, ZnTiO4. Để chế tạo nhiệt điện trở, các bột ô xít được trộn với nhau theo một tỷ lệ thích hợp, sau đó chúng được nén định dạng và thiêu kết ở. | Chương 9 Nhiệt điện trô Đặc điểm chung Một tính chất quan trọng của loại điện trở này là co độ nhạy nhiệt rất cao khoang 10 làn lởn hởn so vởi điện trở kim loại. Ngoài ra hệ sô nhiệt của chủng co gia trị am va phu thuOc manh vao nhiệt đo. Nhiệt điện trở đưởc lam từ hon hởp cac Oxít ban dan đa tinh thể như MgO MgAL2Ü4 Mn2Ü3 Fệ3Ơ4 CO2Ü3 NiO ZnTiÜ4. Để chế tao nhiệt điện trở cac bot o xít đưởc trọn vởi nhau thệo mọt ty lệ thích hởp sau đo chung đưởc nện định dang va thiệu kết ở 1000oC. Cac day noi kim loai đưởc han tai hai điềm trên bệ mặt ban dan đa đưởc phu bang mOt lởp kim loai. Cac nhiệt điện trở đưởc chế tao vởi những hình dang khac nhau đĩa hình tru vong. va phan tử nhay cam co thệ đưởc boc mOt lởp bao vệ hoạc đệ tran. Cac vật liệu thưởng đưởc sử dung co điện trở suất cao cho phệp chế tao những điện trở co gia trị thích hởp vởi mOt lưởng vat chất nho va vởi kích thưởc toi thiệu cở mm . Kích thưởc nho cho phệp đo nhiệt đo ở từng điệm đong thởi do nhiệt dung nho nện toc đo hoi đap lởn. ĐO on định cua mOt nhiệt điện trở phu thuOc vao việc chế tao no va điệu kiện sử dung. Vo boc cua nhiệt điện trở sệ bao vệ no khOng bị pha huy hoa hoc va tang đo o định khi lam việc. Trong qua trình sử dung nhiệt điện trở can phai tranh những thang gian nhiệt đo đOt ngOt bởi vì điệu nay co thệ dan đến lam ran nứt vật liệu. Phu thuOc vao loai nhiệt điện trở dai nhiệt đo lam việc co thệ thay đoi từ mOt vai đo tuyệt đoi đến đến khoảng 300 OC. CO created with download the free trial online at professional the mö rong dai nhiet do nay nhu ng khi do tri so cua dien trö se gia tang dang ke khi lam viec ö nhiet do cao. Do Dän Cüa Nhiet Dien Trö Mot each tong quat do dan cua mot chat ban dan dööc bieu dien böi cong thtfc ct q qnn Mpp 5-12 Trong do pn pp la do linh dong va n p la nong do cua dien tu va lo trong tööng tfng q la dien tich cua chung q 1 . Trai ngööc vöi trööng höp kim loai doi vöi ban dan nhiet do anh hööng chu yeu den nong do dien tich th do

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN