TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 1. Phân tích tỷ số lợi nhuận và rủi ro. 2. Phương pháp đo lường bổ sung hoạt động của ngân hàng II. TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG TRONG QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO 1. Phương pháp phân tích ROE 2. Cải tiến phương pháp đo lường rủi ro 3. Sự đánh đổi thích hợp giữa lợi nhuận và rủi ro 4. Báo cáo hoạt động ngân hàng(UBPR) 5. Những chỉ dẫn của sự thất bại Chương này tổng hợp lại và. | CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 1. Phân tích tỷ số lợi nhuận và rủi ro. 2. Phương pháp đo lường bổ sung hoạt đông của ngân hàng II. TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG TRONG QUẢN TRỊ LƠI NHUẢN VÀ RỦI RO 1. Phương pháp phân tích ROE 2. Cải tiến phương pháp đo lường rủi ro 3. Sự đánh đổi thích hợp giữa lợi nhuận và rủi ro 4. Báo cáo hoạt đông ngân hàng UBPR 5. Những chi dẫn của sự thất bại Chương này tổng hợp lại và tăng cường thêm những thông tin tổng quát của ngân hàng và phương pháp đo lường lợi nhuận và rủi ro. Nội dung được mở đầu bằng sự đánh giá 10 chỉ tiêu đo lường kết quả và rủi ro ngân hàng điển hình. I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG Trước tiên cần hệ thống lại các chỉ tiêu đo lường lợi nhuận và rủi ro trong ngân hàng và có điều chỉnh. Chương hai đã trình bay các chỉ tiêu phân tích lợi nhuận và rủi ro nhưng chỉ phù hợp với số liệu đưa ra trong ví dụ ở chương này như cách tính hai tỷ số rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng không thể sử dụng phổ biến cho tất cả các ngân hàng. Vì vậy hai tỷ số rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng cần được thống nhất laih tính toán dùng cho ngân hàng theo hệ thống các tỷ số sau đây Tiếp theo đây ta dùng số liệu ngân hàng CN chương 1 để làm ví dụ phân tích theo 10 tỷ số đo lường lợi nhuận và rủi ro Bảng 1 Ti số đo lường rủi ro và lợi nhuận của ngân hàng CN. Các ti số 2000 2001 2002 Lãi suất cận biên Hệ số sinh lợi LN biên tế Hệ số sử dụng tài sản Thu nhập trên tài sản ROA Hệ số vốn CSH Thu nhập trên vốn CSH ROE Rủi ro thanh khoản Rủi ro lãi suất Rủi ro tín dụng Rủi ro vốn 1. Phân tích tỷ số lợi nhuận và rủi ro. Tiếp theo ta cần quan tâm phân tích các tỷ số lợi nhuận và rủi ro của ngân hàng theo trình tự như sau - Thứ nhất Xu hướng của các tỷ số lợi nhuận và rủi ro của ngân hàng qua các năm như thế nào. - Thứ hai So sánh các tỷ số này với các ngân hàng khác tương tự và rút ra những điểm mạnh điểm yếu của ngân hàng. - Cuối cùng So sánh các tỷ số thực hiện với

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    5    0    12-08-2020
3    2    0    12-08-2020
3    4    0    12-08-2020
3    4    0    12-08-2020
2    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN